Illustration och karta på tomter

Sveden (1054)

Staden har påbörjat en ändring av stadsplan för 118 tomter i stadsdelen Sveden.

Utgångspunkt för planändringen och stadens målsättning är att riktlinjerna i generalplanen för Mariehamn följs och att så långt som möjligt bevara områdets karaktär. Det innebär att byggnadsrätt i gällande stadsplaner kvarstår, att outnyttjad byggnadsrätt används så att påverkan på områdets karaktär begränsas, att bevarandet av viktiga byggnader för området möjliggörs, att gaturummets karaktär bevaras, att mätta tomter på parkmark utgår, att nya tomter om möjligt tas fram samt att parkområdet mot Ålandsvägen och Lindan reserveras som en allmän tomt för stadens behov.

Samrådsmöte hölls den 5.10.2016.
Informationstillfälle för fastighetsägarna inom planområdet hölls den 11.10.2018. Planförslaget från den 12.9.2018 har varit utställt under tiden 19.11 – 19.12.2018.

Planförslaget från den 11.11.2019 har varit utställt under tiden 9.12.2019 – 8.1.2020. Under utställningstiden inkom 13 anmärkningar. Stadsarkitektens bemötande finns att läsa i pdf-dokumentet Anmärkningar och bemötande som finns under rubriken Bilagor.

Fullmäktige antog planförslaget 16.6.2020 § 86.

Planprocessen

Efter Ålands Förvaltningsdomstols beslut 79/2003 av den 19.9.2023 har besvär lämnats till Högsta domstolen.

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.