Modellstaden Mariehamn

Stads- och kulturmiljöer

Mariehamns stad grundades 1861 och omfattade Öfvernäs bys ägor i Jomala socken. Utgående från stadsplaner och byggnadsordningar har stadens bebyggelse vuxit fram och mot slutet av 1950-talet var staden utbyggd. 

Den stad som då vuxit fram var en luftig trädgårdsstad med stora tomter med grönska och breda brandgator med bostadshus mot gata och uthus inne på gården. Detta kan tydligt ses i Mariehamnsmuseet där en modellstad återger Mariehamn på 1920-talet.

Från by till stad

Trähusarkitekturen i nästan uteslutande 1–2 våningar utformades i enlighet med de växlande stilriktningarna i omvärlden. Kännetecknande för Mariehamn är sekelskiftesvillorna med rikligt dekorerade träfasader i schweizerstil.

1961 inkorporerades betydande områden av olika byar i Jomala kommun både norr och söder om staden. Staden växte från 7,9 km2 till 20,4 km2. Genom inkorporeringen införlivades ca 410 egnahem och tre bostadshus norr och söder om gamla stadsgränsen. Samtidigt år 1960 var antalet bebyggda tomter i Mariehamn 628 st.

En ny generalplan

För att skapa en helhet av det nya Mariehamn utarbetades en generalplan som visar hur de nya områdena ska användas och de nya trafiklederna. Generalplanen kompletterades med en moderniserad stadsplan för innerstaden som enligt tidens melodi föreslog att merparten av de befintliga trähusen skulle avrivas och ersättas med en ny och generellt större bebyggelse vanligen indragen från gatulinjen eller placerad mitt i de gamla trädgårdarna.

Planens konsekvens blev att många trähus revs i centrala Mariehamn och ersattes av moderna funktionalistiska byggnader.

Kulturellt skyddsvärda miljöer

Många av de miljöer som idag betraktas som del av vårt kulturarv och som önskas sparade är från tiden före inkorporeringen. Därtill finns även enhetligt utbyggda egnahemsområden som bör värnas om. I dag är över 130 byggnader skyddade.

generalplanen under rubriken skydd redovisas bebyggelseklassificering, arkitektoniska specialområden och skyddsvärda byggnader.  I tjänstemannainventeringen ”Sammanställning av arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt K-märkta byggnader” redovisas 337 st skyddsvärda byggnader.

Det finns råd och riktlinjer för området Sveden att läsa under rubriken Hitta snabbt. Skriften redovisar hur byggnader från 1940- och 1950-talet bör underhållas och renoveras vad gäller fasader, fönster, dörrar och färgsättning.

Boktips om Mariehamns historia

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.