Miljöledningssystem

Mariehamns stad certifierades som första stad i Finland enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 i januari 2011. Miljöledningssystemet är ett verktyg som ska underlätta miljöarbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

Miljöcertifieringen omfattar hela stadens förvaltning inklusive helägda dotterbolag. Stadens miljöledningssystem revideras årligen av en oberoende tredje part, ett certifieringsorgan. Revisionen syftar till att säkerställa att stadens förvaltningsorganisation uppfyller kraven enligt ISO 14001.

En utförlig beskrivning av hur miljöarbetet bedrivs finns beskrivet i miljöledningsmanualen, vilken är framtagen enligt standarden i ISO 14001.

Från miljömål till miljörevision

I huvuddrag är arbetet upplagt så att stadsfullmäktige har fastställt ett miljöprogram som innehåller fleråriga miljömål. Ansvaret för att planera, finansiera och genomföra konkreta åtgärder för att uppnå fastslagna miljömål ligger på de respektive verksamheterna och dess nämnder. Interna miljörevisioner utförs inom förvaltningarna av stadens miljösamordnare. Som underlag för revisionerna används tidigare revisionsprotokoll och aktuella ledningsdokument.

Samtliga chefer inom staden har ett utvidgat miljöansvar som innebär att miljölagstiftningen kring verksamheten följs och att rapportera avvikelser och förbättringsförslag till miljösamordnaren. För att underlätta för ansvariga har en lathund inför miljörevision tagits fram.

Miljöredovisning

Ständig förbättring är ett nyckelbegrepp inom miljöledningsarbetet som innebär att myndigheten ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det miljöarbete som bedrivs. Vårt miljö-arbete utvärderas därför varje år i en miljöredovisning. Redovisningen ligger till grund för ett hållbarhetsbokslut som i sin tur är en del av Mariehamns stads bokslut.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.