Anmärkning mot stadsplaneförslag

När stadsarkitekten/stadsstyrelsen godkänt ett stadsplaneförslag ställs förslaget ut till påseende. Ett stadsplaneförslag vid en enkel planprocess ställs ut i 14 dagar och ett stadsplaneförslag vid komplex planprocess ställs ut i 30 dagar.

Utställning av plan kungörs i de lokala tidningarna och på stadens elektroniska anslagstavla. Planförslaget och beredning hittar du under sidan pågående stadsplanering samt på stadsarkitektkansliets anslagstavla och på infoskärmar i stadsbiblioteket.

Frågor gällande förslaget besvaras av stadsarkitekten och planarkitekten.

Anmärkning kan inlämnas av alla som anser sig vara berörda. Om du vill lämna in en anmärkning kan du använda blanketten eller lämna in en fritt formulerad anmärkning med motsvarande uppgifter.

  • vid enkel planprocess till stadsutvecklingsnämnden, PB 5, 22101Mariehamn
  • vid komplex planprocess till stadsstyrelsen, PB 5, 22101 Mariehamn

Anmärkning bereds av stadsarkitekten/stadsutvecklingsnämnden och behandlas av stadsstyrelsen.

Om anmärkningen föranleder ändring av planförslaget ställs förslaget ut på nytt.

Skapad 23.6.2021 17:06
Uppdaterad 29.6.2021 15:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.