Neptunigatan 4 (1104)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändning, byggnadsrätt och antal våningar.

Den inlämnade ansökan om planändring avviker från generalplanen vad gäller markanvändning. Ändringen innebär att byggnadsrätten ökar mer än 200 m² våningsyta, vilket innebär att ärendet behandlas som en komplex planprocess.

Planutkastet innebär att markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs och byggnadsytan ändras.

Till planförslagsskedet införs planbeskrivning.

Planprocessen

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d
 

Bilagor

Skapad 26.2.2021 13:46
Uppdaterad 21.12.2021 08:30

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.