Kommitteér och råd

Stadsstyrelsen kan tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift. Här finns information om råd och kommittéer verksamma från 2014 och framåt.

Kommittéer med fortlöpande uppdrag

Koncernkommittén

Koncernkommittén utses av stadsstyrelsen med uppdrag att verkställa koncernstyrningen, koncerntillsynen och deras funktion. Koncernkommittén består av fyra till fem medlemmar av vilken en ska vara stadsstyrelsens ordförande och ytterligare två ska vara ledamöter i stadsstyrelsen. Därtill utses en eller två övriga medlemmar.

Koncernkommittén år 2022 -2023 består av Ingrid Zetterman, Peter Enberg, Camilla Gunell, Conny Nylund och Dan E Eriksson.

Samarbetskommitté med krigsveteranerna

Samarbetskommittén med krigsveteranerna utses av stadsstyrelsen. Under mandatperioden 2022–2023 består kommittén av två kvinnor och en man. Ordförande är Sara Kemetter. Medlemmar: Bjarne Blomster och Joanna Isaksson.

Stipendiekommittén

Stipendiekommittén som utses av stadsstyrelsen delar ut stipendier till studeranden.

Under mandatperioden 2022–2023 består kommitten av två kvinnor och två män. Ordförande är Annelie Karlberg, Moderat Samling.
Medlemmar: Viveka Landgärds, Kaj Bäckman och Dexter Mäkelä.

Ungdomsrådet (fr.o.m. 1.1.2024) 

Ungdomsrådet består av 5–7 medlemmar jämte personliga ersättare i åldersgruppen 15–20 år. Ungdomsrådet utses av stadsstyrelsen för två år åt gången. Av medlemmarna väljs en till ordförande och en till viceordförande. Ungdomsrådet är ett rådgivande organ för staden och till dess uppgifter hör att:

 • lämna utlåtanden i ärenden som handläggs i staden och som även har betydelse för den yngre befolkningens livsmiljö, hälsa, boende, rörlighet, utbildning och fritid,
 • ge utlåtande om andra myndigheters beslutsfattande som berör den yngre befolkningen,
 • initiera ärenden hos kultur- och fritidsnämnden som rör den yngre befolkningen,
 • engagera ungdomar att delta i utvecklingen av staden och i beslutsfattandet.

Äldrerådet

Äldrerådet i Mariehamn utses av stadsstyrelsen och består av fem till sju medlemmar och deras personliga ersättare. Äldrerådet är ett rådgivande organ för staden och de organisationer som har verksamhet för de äldre. Under mandatperioden 2022-2023 består rådet av fyra kvinnor och tre män.

 Ordinarie Ersättare
 Leif Jansson, ordförande Kerstin Kronqvist
 Ulla Andersson, vice ordförande Kaveh Bahar
 Monica Grunér K-G Eriksson
 Karin Holmberg Stig Lindholm
 Christian Beijar Gunilla Blomroos
 Kerstin Ramström Tor-Erik Landgärds
 Tom Eckerman Siw Wikström

Äldrerådet utser även Årets senior baserat på de förslag som inlämnats från allmänheten. Årets senior är en utmärkelse som introducerades av Mariehamns stads äldreråd under stadens 150- års jubileum 2011. Utmärkelsen delas ut till de som på ett betydelsefullt sätt bidragit till ökad trivsel för stadens invånare.

Kommittéer med avslutat uppdrag

 • Kommitté för genomförande av kartläggning av demenssjukvård och utarbetande av åtgärdsplan
 • Kommittén för Lilla holmens faciliteter och huvudmannaskap
 • Organisationsreform per 1.1.2021
 • Kommitté för revidering av stadens förvaltningsstadga.
 • Kommittén för översyn och förankring av miljöprogrammet 2018-2030.
 • Mariehamns stads miljöpolicy
 • Kommitté för översyn av vilka uppgifter som redovisas i budget och bokslut.
 • Kommitté för planering av den tekniska sektorns verksamhetsform.
 • Trygghetskommittén.
 • Kommittén för främjande av kvinnors deltagande i politiken.
 • Sjöfartspolitiska kommittén.
 • Kommitté för översyn av platssituationen inom barnomsorgen.

De flesta slutrapporterna hittar du bland Styrdokument och publikationer, med filtreringen Rapporter och utredningar. Mer information om de aktiva kommittéerna och deras uppdrag finns även i Mariehamns stads förvaltningsstadga.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.