Stadens höjd- och koordinatsystem

Koordinater och höjder behövs i bland annat planering och byggande. Med hjälp av dessa kan man definiera ett objekts läge på en karta eller i en plan både digitalt, på papper och i terrängen.

Mariehamns stad använder sedan den 26.2.2020 plankoordinatsystemet ETRS-GK20 (EPSG:3874) och höjdsystemet N2000 (EPSG:3900).

Stadens nuvarande höjd- och koordinatsystem

Det nuvarande koordinatsystemet som används är EUREF-FIN och dess plankoordinatsystemet ETRS-GK20 (EPSG:3874). EUREF-FIN baserar sig på det gemensamma europeiska referenssystemet ETRS89. Koordinaterna anges på följande sätt:

x(N)=6664948.263   y(E)=20496892.549

De två första siffrorna i y-koordinaten anger att det är GK20 som används som har mittmeridianen 20˚. N står för North (norr/nordlig) och E för East (öst/östlig).

Det nuvarande höjdsystemet är det nationella N2000 (EPSG:3900) som också är anslutet till det europeiska höjdsystemet EVRF. Höjden anges med N2000 inom parentes, exempel:

Markhöjd (N2000)         + 9,062   eller   + 9,06

I samband med att staden började använda de nuvarande systemen den 26.2.2020 så togs även stadens gamla lokala höjd- och koordinatsystem från 60-talet ur bruk. Det gäller att vara noggrann när gamla kartor och planer används och notera om det är det gamla eller nuvarande systemet som används i just den kartan eller planen.

På gamla kartor och planer finns följande stämpel/märke som anger att det gamla höjd- och koordinatsystemet används:

 Stämpeln visar texten Mariehamns stads koordinatsystem XYZ

Plan- och höjdfixpunkter i stadens karttjänst

Information om planfixpunkter och höjdfixpunkter finns i stadens karttjänst. Punkternas läge visas på kartan och där kan man även få fram mer detaljerad information om punkterna. Punkterna är kategoriserade i olika klasser där klass E1 är den högsta och E6 den lägsta. 

Stadens gamla höjd- och koordinatsystem

Staden använde före den 26.2.2020 ett eget lokalt plankoordinatsystem och ett eget lokalt höjdsystem.
Det gamla egna lokala plankoordinatsystemet uppgjordes på basen av lokala mätningar åren 1959-1960. Mittmeridianen för det lokala systemet är 19˚57´. Stadens gamla lokala koordinater angavs med fem heltal och tre decimaler, exempel:

x=65568.967    y=41443.019

De gamla koordinaterna är därför lätta att urskilja från de nya eftersom de gamla anges med färre siffror.

Bakgrunden till det gamla egna lokala höjdsystemet är oklar då dokumentation saknas, men baseras antagligen på ryska mätningar från 1800-talet men höjdnivåerna härrörde sig från 1950-60-talet. Eftersom landhöjning skett sedan 60-talet så är skillnaden mellan det gamla höjdsystemet och det nya N2000 ca +30 cm.

Det exakta korrigeringsvärdet mellan stadens gamla system och nuvarande N2000 är +0,302 och framgår av följande tabell:
Tabell som visar hur korrigeringsvärdet skiljer sig mellan nya och gamla systemet med 0,302

Det gäller att vara noggrann och uppmärksam på vilket höjdsystem som används då man använder gamla kartor eller planer. Används fel höjder i byggande och planering är felet ca 30 cm. Särskilt vatten och avlopp påverkas om fel höjder används.

Byggnadsinspektionen är ansvarig för granskning av bygglov och övervakning av byggandet. Huvudplanerare och ansvarig arbetsledare är ansvariga för att rätt höjdsystem används i enskilda byggprojekt.

Frågor och transformationer

För ytterligare frågor ta kontakt med mätningsenheten info.matning@mariehamn.ax. Stadens mätningsenhet hjälper även till med frågor som berör transformation av data mellan olika system.

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.