Tidigare- eller senarelagd skolstart

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska starta skolan ett år tidigare eller ett år senare ska du först ta kontakt med daghemmets personal. Om barnet ska börja skolan det år hen fyller 6 år måste alltid en utredning göras för att säkerställa att barnet är redo för en tidig skolstart.

Tidigarelagd skolstart

Vårdnadshavare diskuterar initialt med lärare på daghemmet, sedan med barnomsorgs- och skolpsykolog och vid behov speciallärare i barnomsorg. Diskussion samt utredning om tidigarelagd skolstart måste ske innan förundervisningen startar på hösten, då barnet har rätt att delta i förundervisning året innan skolstart, som femåring eller sexåring.

Barnomsorgs- och skolpsykologen gör en utredning över barnets kognitiva förmåga, psykosociala utveckling och beaktar den sociala situation barnet befinner sig i. Psykologen tar alla parters kunskaper och synpunkter i beaktande då rekommendation görs.

Utgående från utredningen skriver psykologen en rekommendation gällande tidigare skolstart, som sedan skickas till bildningschefen. Bildningschefen tar därefter ett beslut om barnet kan börja skolan som 6-åring eller inte. Vid missnöje med beslutet kan vårdnadshavare söka ändring genom att lämna in ett rättelseyrkande till bildningsnämnden.

Senarelagd skolstart

Vårdnadshavare diskuterar initialt med lärare på daghemmet och speciallärare i barnomsorg. Det kan också vara daghemmets personal som initierar en diskussion om senarelagd skolstart. Personalen strävar alltid efter att i god tid diskutera med vårdnadshavare. Barnomsorgs- och skolpsykologen är också involverad i processen. 

Vid senarelagd skolstart görs en helhetsbedömning av vilka fördelar ett ytterligare år på daghemmet kan ge barnet. Du som vårdnadshavare har daghemmets speciallärare som huvudsaklig kontaktperson.

Ett tjänsteinnehavarbeslut om senarelagd skolstart tas av biträdande bildningschefen. Dock behövs inget nytt beslut om fortsatt barnomsorg tas eftersom barnet redan har en beviljad plats i barnomsorgen. Om familjen av någon anledning vill byta daghem ska en ansökan om byte lämnas in. Enligt LL om barnomsorg och grundskola 2020:32 del II 23 § är barnomsorgen alltid avgiftsfri under året som barnet har uppskov med att inleda sin skolgång. 

Speciallärare i barnomsorg

Bildningskansliet, bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.