Styrprinciper

I budgeten ingår drifts- och investeringsramar för efterföljande år.

Med de fastställda styrprinciperna vill staden uppnå följande:

  • Klargöra handlingsutrymmet på alla nivåer
  • Skapa delaktighet i och förståelse för stadens ekonomiska handlande
  • Skapa förståelse mellan olika enheter och förvaltningar
  • Stödja en decentraliserad organisation
  • Betona att det ekonomiska ansvaret är på den nivå där det är påverkbart
  • Ha en tydlig koppling mellan verksamhet och ekonomi
  • Framhålla möjligheten och skyldigheten att nå fastställda mål med givna resurser
  • Styra verksamheten med relevanta nyckeltal och kvalitetsmått

Stadsfullmäktige fördelar genom budgetbeslut anslagen till nämnderna i form av ett fast kommunbidrag i mitten av juni. Under budgetåret följer sedan varje nämnd löpande upp sin verksamhet. Varje nämnd rapporterar vidare till stadsstyrelsen i samband med bokslutet och för perioderna januari-april samt januari-augusti. I de här rapporteringarna beskrivs verksamheternas måluppfyllelse, ekonomi, nyckeltal, prestationer och kvalitet.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.