Hemvårdsstödets olika delar

Grundläggande hemvårdsstöd 500 euro:

 • familjen får stödet för ett barn under tre år
 • barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg
 • utbetalas även om ingendera förälder vårdar barnet i hemmet
 • upphör om familjen inleder ny föräldrapenningsperiod

Utökat  hemvårdsstöd 700 euro:

 • vårdnadshavare skall vårda barnet själv och får inte förvärvsarbeta eller ta "extra" arbete
 • kan beviljas under sammanlagt 8 månader
 • vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst 4 månader
 • vårdnadshavarnas stödperioder behöver ej tidsmässigt följa direkt efter varandra
 • ensam vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst 8 månader
 • intyg från arbetsgivaren om vård- eller tjänstledighet skall bifogas.

Syskontillägg, 100 euro:

 • beviljas om man har ett barn som får grundläggande- utökat eller flerlings hst
 • betalas för syskon, under 3 år som inte nyttjar barnomsorg
 • betalas för syskon som fyllt 3 år och som även nyttjar barnomsorg högts 5 h i dygnet eller 25h/v i medeltal
 • upphör den 31 juli det år som syskonet blir läropliktig

Hemvårdsstöd för syskon, 100 euro

 • vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning och som vårdar minst ett syskon
 • får ej ha barnomsorg, undantaget kan syskon ha barnomsorg på halvtid året innan skolstart
 • inkomstbaserad tilläggsdel kan fogas till stödet

Tilläggsdel, inkomstbaserad

 • beviljas högst för 1 år i taget
 • beviljas familj, som får det grundläggande eller det utökade hemvårdsstödet, eller hemvårdsstöd för syskon samt hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer
 • maximibeloppet 350 euro utbetalas till familj vars bruttomånadsinkomster är högst 1050 euro. Del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är högst 3383,30

Flerlings hemvårdsstöd, 750 euro,
Flerlings utökat hemvårdsstöd, 1050 euro

 • fler än ett barn föds på samma gång

 

Hemvårdsstöd

Administratör
Bildningskansliet, bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad 8.2.2021 12:17
Publicerad 8.2.2021 12:17
Uppdaterad 1.11.2022 10:08

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.