Hemvårdsstödets olika delar

Grundläggande hemvårdsstöd 500 euro:

 • familjen får stödet för ett barn under tre år
 • barnet man får stödet för, får inte ha av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg
 • utbetalas även om ingendera förälder vårdar barnet i hemmet
 • upphör om familjen inleder ny föräldrapenningsperiod

Utökat hemvårdsstöd 700 euro:

 • vårdnadshavare skall vårda barnet själv och får inte förvärvsarbeta eller ta "extra" arbete
 • kan beviljas under sammanlagt 8 månader
 • vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst 4 månader
 • vårdnadshavarnas stödperioder behöver ej tidsmässigt följa direkt efter varandra
 • ensam vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst 8 månader
 • intyg från arbetsgivaren om vård- eller tjänstledighet skall bifogas ansökan.

Syskontillägg, 100 euro:

 • beviljas om man har ett barn som får grundläggande- utökat eller flerlings hemvårdsstöd
 • betalas för syskon, under 3 år som inte nyttjar barnomsorg
 • betalas för syskon som fyllt 3 år och som även nyttjar barnomsorg högts 5 h i dygnet eller 25h/v i medeltal
 • upphör den 31 juli det år som syskonet blir läropliktigt

Hemvårdsstöd för syskon, 100 euro

 • vårdnadshavare som lyfter föräldrapenning och som vårdar minst ett syskon
 • får ej ha barnomsorg, undantaget kan syskon ha barnomsorg på halvtid året innan skolstart
 • inkomstbaserad tilläggsdel kan fogas till stödet
 • upphör den 31 juli det år som syskonet blir läropliktigt

Tilläggsdel, inkomstbaserad

 • beviljas högst för 1 år i taget
 • beviljas familj, som får det grundläggande eller det utökade hemvårdsstödet, eller hemvårdsstöd för syskon samt hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer
 • maximibeloppet 350 euro utbetalas till familj vars bruttomånadsinkomster är högst 1050 euro. Del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är högst 3383,30
 • Förvaltningen kontrollerar familjens inkomster via inkomstregistret då ansökan behandlas

Flerlings hemvårdsstöd, 750 euro,
Flerlings utökat hemvårdsstöd, 1050 euro

 • fler än ett barn föds på samma gång

 

Hemvårdsstöd

Administratör
Bildningskansliet, bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.