Överföringsrutiner mellan barnomsorg och grundskola

Överföringen från barnomsorgen till grundskolan är ett viktigt skede i barnets liv. Det är centralt att övergången blir så smidig som möjligt för att främja barnets trygghet inför skolstarten. Mariehamns stad har fastställt gemensamma rutiner för övergången från barnomsorgen till grundskolan (bildningschef 19 §, 08.02.2022). Det innebär att alla daghem och grundskolor följer samma rutiner.

Under vintern skickar bildningskansliet information om blivande elever i årskurs 1 till grundskolorna. Speciallärarna i barnomsorg deltar i allmänna överföringsmöten mellan barnomsorgen och grundskolan. Vid behov hålls även överföringsmöten om enskilda barn. 

Under april och maj får barnen inom förundervisningen göra två skolbesök. Skolbesöken innebär en lektion i åk 1–2 och en rast per besök. Syftet är att barnet ska få bekanta sig med skolmiljön. I maj besöker även de blivande klasslärarna, och om möjligt fritidshemsföreståndaren, de blivande skoleleverna på daghemmen. 

I slutet av maj bjuds vårdnadshavare och barnen i förundervisningen att besöka skolan. Blivande klasslärare, speciallärare och fritidshemsföreståndaren tar emot dem. Om skolbesök inte kan arrangeras fysiskt av någon orsak ska skolan erbjuda en film för barnen och vårdnadshavarna där lärare och personal presenteras. 

I augusti innan skolstarten bjuds vårdnadshavare in till ett föräldramöte. På mötet deltar blivande klasslärare, speciallärare och fritidshemsföreståndare. Övriga deltagare är personal från den förberedande undervisningen, specialklasslärare och personal från elevhälsan samt annan personal vid behov. 

Barnomsorgens kurator är delaktig i överföringen från barnomsorgen till grundskolan. 
 

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn

Speciallärare i barnomsorg

Bildningskansliet, bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.