Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Ordförande och viceordförande väljs av ledamöterna. Stadsmiljöchefen är föredragande i nämnden.

Till nämndens ansvarsområden hör: Avlopps- och vattenförsörjning, räddningsväsendet, trafikplanering, mätningsverksamhet, markutgivning, utbyggnad och förvaltning av allmänna byggnader, mark- och vattenområden samt anläggningar som nämnden förvaltar, miljövård och renhållning samt kollektivtrafik. Beslut som tidigare togs av stadsutvecklingsnämnden gällande stadsplanering tas nu av stadsmiljönämnden, föredragande i dessa ärenden är stadsarkitekten.

Stadsmiljönämnden har hand om och besluter i de ärenden som enligt, lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut hör till nämnden, också de som enligt gällande räddningslagstiftning hör till staden.

Läs mer om stadsmiljönämndens beslutsområden i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2024–2027 leds stadsmiljönämnden av fem kvinnor och fyra män.
 

 Ordinarie Parti Ersättare Parti
Barbro Sundback, ordförande S Christina Sandqvist  S
Mikael Granskog, viceordförande MSM Johan Haglund M
Emil Sandström C Tommy Fredrickson C
Björn-Erik Zetterman Lib Jim Tommiska Lib
Pia Widén Hi Aino Waller Hi
Julia Stenius MSM Lillan Holmberg MSM
Susanne Vävare S Jessica Sundberg S
Cecilia von Weymarn Lib Anna Alén Lib
Christian Wikström ObS Marcus Måtar ObS

Sammanträden

Stadsmiljönämnden i Mariehamn sammanträder som regel en gång per månad i kontorshuset Tekniska verken vid Elverksgatan 1. Extramöten hålls vid behov på separat kallelse. 

Stadsmiljönämndens protokoll för år 2024 justeras av en för varje gång vald ledamot med ersättare. Nämndens ledamöter är protokolljusterare i tur och ordning.
Protokolljustering genomförs elektroniskt senast den andra dagen efter sammanträdet. Protokollet läggs ut på stadens hemsida dagen efter justeringen.
En beslutsförteckning distribueras elektroniskt till ledamöterna då protokollet är justerat.

Fastslagna datum för sammanträden publiceras på stadens elektroniska anslagstavla.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.