Miljöaspekter

Begreppet miljöaspekt används ofta när man diskuterar miljöledning. Miljöaspekt betyder orsak till miljöpåverkan.

Låt oss ta ett exempel: Uppvärmning med olja medför utsläpp till luften.

Miljöaspekten leder till en miljöpåverkan. I exemplet ovan medför uppvärmningen utsläpp till luften. Dessa utsläpp påverkar växthuseffekten på jorden, de bidrar till försurningen och övergödningen av mark och vatten. Det uppstår alltså en miljöpåverkan.

Miljöaspekten är alltså uppvärmningen och miljöpåverkan är utsläpp till luft. Miljöaspekten är orsaken och miljöpåverkan är verkan. Med betydande miljöaspekt menas en miljöaspekt som påverkar miljön i högre grad än andra miljöaspekter gör, t.ex. uppvärmning med olja.

En miljöaspekt behöver inte bara vara negativ. Det finns även positiva miljöaspekter som är viktiga att identifiera och förbättra. De positiva miljöaspekterna är utbildning, hållbar upphandling och inköp. Utifrån stadens miljöpolicy, betydande miljöaspekter samt drivkrafter utformas stadens miljömål.

Miljöaspektregister

Stadskansliet upprätthåller ett miljöaspektregister med information om stadens miljöaspekter. I samband med framtagande av nya miljömål eller vid väsentlig förändrad verksamhet revideras miljöaspekterna utav miljösamordnaren.

Stadens ansvar för att minska dess miljöpåverkan har koppling till följande mål i Agenda 2030: Mål nummer 11, hållbara städer och samhällen.

Miljösamordnare

Stadskansliet
Stadshuset, Torggatan 17

Bilagor

Skapad 15.2.2021 15:15
Uppdaterad 25.3.2021 17:37

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.