Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn består av tidigare infrastruktursektorn som leds av infrastrukturnämnden, i sektorn ingår sedan 1 oktober 2022 även stadsarkitektkansliet och byggnadsinspektionen.

Verksamheterna i den nybildade stadsmiljösektorn arbetar fram till 31.12.2023 som tidigare. Från och med 1.1.2024 omvandlas infrastrukturnämnden och stadsutvecklingsnämnden till en stadsmiljönämnd, och byggnadsnämnden kvarstår fortsättningsvis. 

Sektorn tidigare kallad infrastruktursektorn ansvarar för avlopps- och vattenförsörjningen, räddningsväsendet, trafikplaneringen, mätningsverksamheten, markutgivningen, utbyggnaden och förvaltningen av allmänna byggnader, mark- och vattenområden, anläggningar som nämnden förvaltar, miljövård och renhållning.

Infrastrukturkansliet handhar infrastrukturnämndens administration, protokoll och expediering av beslut. Kansliet sköter även fakturering, information och kundservice till infrastruktursektorns kunder samt hanterar post och diarie. Kansliet tar fram budgeten och följer upp ekonomin.

Susanne Perander

Stadsmiljöchef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Infrastrukturkansliet

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.