Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 5–7 ledamöter och deras personliga ersättare. Ledamöterna väljer ordförande och viceordförande. Byggnadsinspektören är föredragande i nämnden.

Byggnadsnämnden fungerar som stadens byggnadstillsynsmyndighet och beslutar i de ärenden som enligt lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut åligger nämnden. Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en byggnadsnämnd i varje kommun. Till uppgifterna hör att sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och att utöva närmare tillsyn över byggnadsverksamheten, med hjälp av byggnadsinspektionen.

Läs mer om byggnadsnämndens uppgifter och beslutanderätt i förvaltningsstadgan.

Ledamöter 

 Ordinarie Parti Ersättare
 Camilla Hägglund-Palmqvist, ordförande  Msm Fredrik Häggblom
 Clas-Folke Hansen  Ocå Kaj Bäckman
 Viveka Landgärds  Lib Björn-E Zetterman
 Lasse Welroos  Soc Kristin Mattsson
 Åsa Mattsson  Hi Gunda Åbonde-Wickström

Sammanträden

Byggnadsnämndens mötesdagar 2021 är fastställda, där juli är en mötesfri månad. Fastställda mötesdatum går att se i kalendern, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Byggnadsnämnden förbehåller sig rätten till ändringar.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.