Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 5–7 ledamöter och deras personliga ersättare. Ledamöterna väljer ordförande och viceordförande. Byggnadsinspektören är föredragande i nämnden.

Byggnadsnämnden fungerar som stadens byggnadstillsynsmyndighet och beslutar i de ärenden som enligt lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut åligger nämnden. Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en byggnadsnämnd i varje kommun. Till uppgifterna hör att sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och att utöva närmare tillsyn över byggnadsverksamheten, med hjälp av byggnadsinspektionen.

Läs mer om byggnadsnämndens uppgifter och beslutanderätt i förvaltningsstadgan.

Ledamöter 2024 - 2027

 Ordinarie Parti Ersättare PARTI
Camilla Hägglund-Palmqvist, ordförande  MSM Lotta Kärkkäinen-Del Prete MSM
 Åsa Mattsson, vice ordförande  Hi Sofie Dahlsten Hi
 Viveka Landgärds  Lib Eva Ekström-Andersen Lib
 Lasse Welroos  S Jesper Fröjdö S
 Christian Wikström  Obs Sebastian Ölander Obs

Sammanträden

Fastslagna datum för sammanträden publiceras på stadens elektroniska anslagstavla.

Byggnadsnämnden förbehåller sig rätten till ändringar.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.