Styckning av tomt

På stadsplanerade områden sköter staden fastighetsbildningen. En tomt bildas vanligen genom en styckningsförrättning.

Som grund för styckningen ska det finnas en tomtindelning som är baserad på den stadsplan som gäller för tomten. En tomt som inte är bildad enligt gällande stadsplan har byggnadsförbud.

Staden utför styckningen efter en ansökan av fastighetsägaren, ansökan ska vara riktad till stadsgeodeten. Ägaren ska ha lagfart på de fastigheter och eventuella outbrutna områden som tomten bildas av. Efter styckningen är gjord och tomten har förts in i fastighetsregistret kan man söka bygglov på tomten.

Vid förrättningen hålls ett möte till vilket markägarna och eventuella andra sakägare kallas. Under förrättningen fastställs tomtens gränser, areal och eventuella servitut. Dessutom upprättas ett protokoll och en tomtkarta. Tomtens gränser märks ut i terrängen. Efter att förrättningen har slutförts förs uppgifterna om tomten in i fastighetsregistret.

Kostnaderna för styckningsförrättningen betalas av tomtägaren.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.