Enkla och komplexa planprocesser

Stadsplaneprocesserna indelas i två processer för att motsvara de verkliga stadsplaneprocesserna:

 1. utvecklingsområden, planering av nya bostadsområden och andra komplexa planer som godkänns av stadsfullmäktige samt
 2. enkla planändringar som godkänns av stadsarkitekten.

I enlighet med förvaltningsstadgan för Mariehamns stad har stadsmiljönämnden delegerat godkännande av enkla planprocesser till stadsarkitekten.

Vid anmärkning överförs beslutanderätten till stadsstyrelsen om inte stadsarkitekten ändrar planförslaget och ställer ut det. Bakgrunden är att, i och med att generalplanen godkänts och trätt i kraft, kan planeändringar som följer generalplanen behandlas smidigare.

Med enkla detaljplaner avses detaljplan eller ändring av detaljplan där               

 • planförslaget inte avviker från generalplan, har begränsad betydelse, allmänt intresse och vars inverkan på trafik, miljö eller ekonomi är inte betydande.
 • planförslaget gäller:  
  • ändring av markanvändning.
  • ökning av antal våningar motsvarande högst en våning.
  • byggnadsrättsökningen är högst 200 m² våningsyta.
  • ändring av byggnadsytor, planteringar, bilplatser eller ledningsservitut.
  • delning av tomt till flera tomter.
  • ändring av namnskicket.

De övriga stadsplanerna och stadsplaneändringarna godkänns av stadsfullmäktige och består av:

 • planering av stadens absoluta centrum,
 • planering av oplanerade områden eller
 • ändring av detaljplan då
  • markanvändningen avviker från generalplan.
  • ökning av antal våningar är mer än en våning.
  • byggnadsrättsökningen är högre än 200 m² våningsyta.
  • inverkan på trafik, miljö eller ekonomi är betydande eller
  • stadsbilden påverkas betydligt.

Planarkitekt

Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.