Små nordiska flaggor på ett bord tillsammans
Foto: Lars Dareberg / norden.org

Samarbeten

Mariehamns stad samverkar med andra kommuner i olika kommunala samarbeten. Staden är även medlem i flera nationella och internationella samarbetsorganisationer och nätverk, de flesta med anknytning till Östersjöregionen.

City Mariehamn

City Mariehamn är en grupp som består av allt från butiksägare och krögare till fastighetsägare och Mariehamns stad. Tillsammans arbetar vi för ett attraktivt och livskraftigt centrum. Formellt sett är City Mariehamn ett utskott inom Ålands Näringliv rf, men med egna riktlinjer, egen budget och styrgrupp.

City Mariehamn arrangerar även flera olika evenemang i staden. Flera stora evenemang återkommer varje år, exempelvis Open by Night, Jul i City och Barnens dag. Evenemangen drivs antingen som egna projekt eller i samarbete med andra.

Läs mer om butiker, restauranger och event på City Mariehamns hemsida

 

Logotyp - City Mariehamn

Femstadssamarbetet

Mariehamn deltar sedan 1988 i ett samarbete med fyra finlandssvenska städer i södra Finland; Raseborg, Kimitoön, Hangö och Pargas.

En gång om året ordnas ett femstadsmöte, som cirkulerar mellan städerna. Varje möte har ett huvudtema och i mötet deltar ledande förtroendevalda och tjänstemän från städerna. I övrigt förekommer informella kontakter mellan stadsdirektörer och tjänstemän från städerna.

Mariehamn stod som värd för femstadsmötet senast år 2019.

Kommunala samarbeten

Mariehamns stad samverkar med andra kommuner i följande kommunala samarbeten: Södra Ålands högstadiedistrikts träningsundervisning, Kommunalförbundet för Ålands miljöservice (MISE),  Kommunernas socialtjänst k.f. samt samarbetskommittén med Jomala och samarbetskommittén med Lemland.

Varje kollegialt organ utser inom sitt ansvarsområde representanter till kommunalförbund, bolag och andra organisationer som staden är medlem eller delägare i.

Stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen utser i sin tur representanter till kommunalförbundens förbundsstämmor.

Kommunrepresentanter i Ålands miljöservice 

Förbundsstyrelsen för Kommunernas socialtjänst k.f.

Mariehamns stad samarbetar även med andra kommuner inom flera andra områden som exempelvis barnskydd, grundskola, lantbruksadministration och brand- och räddningsväsendet.

Mayors for Peace

Mayors for Peace är en organisation som arbetar för "solidaritet mellan städer för totalt avskaffande av kärnvapen".

I juni 1982 presenterade Hiroshimas borgmästare Takeshi Araki, vid FN's 2a specialsession, ett förslag till ett program som ger städer en möjlighet att överbrygga nationella gränser och ge sitt stöd för avskaffandet av kärnvapen. Organisationen strävar efter att öka den internationella medvetenheten om behovet av att avskaffa kärnvapen och därigenom bidra till förverkligandet av en varaktig fred i världen.

Läs mer på Mayors for Peace hemsida. De har fler än 5 700 städer i över 150 länder som medlemmar. Mariehamns stad anslöt sig 2004. 

Nordisk huvudstadskonferens

Nordisk huvudstadskonferens är en konferens där de nordiska huvudstädernas politiker och tjänstemän träffas för att diskutera ett aktuellt ämne. Den nordiska huvudstadskonferensen hålls vartannat år. Mariehamns stad deltar tillsammans med Helsingfors, Köpenhamn, Nuuk, Oslo, Reykjavik, Stockholm och Torshavn i ett nordiskt huvudstadssamarbete.

Varje konferens har ett tema, och staden där konferensen hålls växlar från gång till gång. Här listas plats och tema för några av konferenserna.

  • År 2019, Oslo, tema "Nordic perspective in urban development".
  • År 2017, Helsingfors, tema "Open Cities - The Nordic Way". 
  • År 2015, Reykjavik, tema "Hållbara städer".
  • År 2013, Stockholm, tema "Den växande staden - möjligheter och utmaningar med globalisering och urbanisering".
  • År 2011, Köpenhamn, tema "Grön tillväxt".

Projektet Seastop

Seastop är ett projekt som bedrevs 2018–2021 inom ramen för EU-programmet Central Baltic. Genom projektet har investeringar gjorts i 18 små hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar.  Syftet med projektet var att utveckla små hamnar för att lyfta servicenivån, stödja turismen och därmed möjliggöra en levande skärgård. Typiska investeringar i hamnarna har varit nya flytbryggor, toaletter, duschar, bastu och avsaltningsanläggningar för havsvatten. Totalt har 400 nya båtplatser skapats, fördelat på de olika hamnarna.

Genom projektet har drygt 4 miljoner euro investerats i hamnarna, varav 3,1 miljoner kommer från den Europeiska regionsutvecklingsfonden. Värmdö kommun har varit Lead partner för Seastop, med Mariehamns stad, Företagsam Skärgård, Bromarv Byaråd och Peterzens marina som projektpartners. Förutom partnerna så samfinansieras projektet av Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Ålands landsskapsregering samt Österåker och Norrtälje kommun.

Mariehamns stad har, i sin roll som projektpartner, haft administrativt ansvar för de deltagande hamnarna på fasta Åland; Sjökvarteret och Bomarsunds gästhamn. I Sjökvarteret har Seastop resulterat i en flytbrygga och ett utbyggt servicehus. I Bomarsund renoverades bryggan, ett cykelskjul samt en bod för hamnkaptenen byggdes och vägen förbättrades. Upprustningen av hamnarna har möjliggjorts genom finansiering från EU och från Ålands landskapsregering.

Seastop.se

Sjökvarteret i Mariehamn och Seastop

Företagsam Skärgård och Seastop

Logotyp, European Union, European Regional Development Fund     Logotyp - Interreg Central Baltic

Seastop logotyp

Union of the Baltic Cities (UBC)

Union of the Baltic Cities (UBC) grundades 1991 i Polen och Mariehamn är medlem sedan 1996. UBC har till uppgift att medverka till demokratisk, social, ekonomisk och miljövänlig utveckling av Östersjöregionen.

Organisationens sekretariat finns i Gdansk i Polen, och 10 länder och mer än 100 städer är medlem i UBC. UBC har en generalkongress, en styrelse och tretton underkommissioner med ansvar för olika delsamarbetsområden, bl. a. närlingslivssamarbete, miljö, stadsplanering och ungdomsfrågor.

UBC arrangerar vartannat år en generalkonferens med olika teman. År 2013 var Mariehamn värd för generalkonferensen som hade temat "Youth Unemployment". Samtidigt med generalkonferensen arrangerades en ungdomskonferens av Commission on Youth Issues (CoYI). CoYI har som syfte att främja samarbete mellan ungdomar inom östersjöregionen.

Logotyp - UBC, Union of the Baltic Cities

Åda Ab

Åda Ab kan beskrivas som det offentliga Ålands it-avdelning. Genom säkra och ändamålsenliga it-lösningar kan ägarna erbjuda bästa möjliga service till dig som medborgare.

I juni 2014 ingick Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund ett samverkansavtal där man enades om att bilda ett gemensamt icke vinstdrivande bolag, Åda Ab. Bolagsordningen färdigställdes och i början av november 2014 registrerades bolaget.

Den 1 januari 2015 överförde Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Högskolan på Åland och Mariehamns stad sin it-personal till bolaget.

Läs mer om Åda Ab på www.ada.ax
 

Logotyp - ÅDA, Offentliga Ålands IT-bolag

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.