Syner under byggtiden

Det finns olika syner som ska göras under byggtiden, dels när byggprojektet påbörjas och dels innan olika byggskeden inleds. Kom framför allt ihåg slutsynen!

När du får beslut om beviljat bygglov följer det med föreskrifter om vad som krävs och vilka syner som ska göras. I beslutet finns också information om eventuella tilläggsutredningar som du kan behöva lämna in. Listan nedan över olika syner är anpassad för egnahem och motsvarande byggen. Du får utförligare anvisningar tillsammans med bygglovet.

 1. Inledande möte.
 2. Lägesbestämning: Då arbetet påbörjas, utmärkning av byggnadens placering på tomten.
 3. Fastställelse av byggnadens höjdläge.
 4. Grundsyn: Då schaktning och ev. sprängning utförts samt då grundkonstruktionens armering är utförd.
 5. Grundavloppssyn: Då avloppsledningarna lagts.
 6. Lägessyn: Då byggnadsgrunden utförts, kontroll av byggnadens placering och höjdläge.
 7. Konstruktionssyn: Då byggnadens stomme är uppförd. (Armeringssyn före gjutning.)
 8. Kanalsyn: Då rök- och ventilationskanalerna utförs.
 9. VA-provtryckningssyn: Då ledningarna installerats, provtryckning.
 10. Elbesiktning: Installatörens eget besiktningsprotokoll ska uppvisas för/lämnas in till byggnadsinspektionen.
 11. Ibruktagningssyn: Vid inflyttning då byggnaden eller del av den är färdig.
 12. Slutsyn.

Anlitas en ansvarig arbetsledare och FVA-arbetsledare måste de godkännas av byggnadsinspektören innan byggnadsarbetet får inledas. Före byggstart ska i många fall ett inledande möte hållas.

Slutsyn av färdig byggnad

Då byggnaden är helt färdig, tomten anlagd och villkoren i bygglovet uppfyllda måste alltid slutsyn hållas. Kontakta byggnadsinspektionen för att boka tid.

Ibruktagningssyner utförs på onsdagar kl.12-14. Observera att tiderna kan ändras.

Byggnadsinspektionen

Stadsmiljösektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Vi har endast möjlighet att ta emot kunder som har bokat tid för sitt möte. Telefontid kl. 9-11.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.