Byggnadsinspektionens tillsynsavgifter

Ämne:
  • Bygga och bo
Dokumenttyp:
Avgifter

Godkända av stadsfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2024. Nedan finns samtliga avgifter att läsa. Vill du hellre läsa informationen som ett pdf-dokument så klickar du på länken som finns under sidans rubrik.

§ 1 Allmänt

Stadsfullmäktige godkände dessa avgifter för byggnadstillsynsmyndigheten 1.11.2023. Avgifter som bestäms utgående från dessa avgiftsgrunder omfattas inte av mervärdesskatten.

Enligt 99 § i plan- och bygglagen är den som ansöker om tillstånd eller vidtar en åtgärd skyldig att för uppgifter som ankommer på myndigheterna betala en avgift till kommunen enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa.

 

§ 2 Bygglovsavgifter

Enligt 66 § i plan- och bygglagen behövs bygglov för att uppföra byggnader och göra tillbyggnader.

2.1 Fristående bastu- och ekonomibyggnad

När det är fråga om en fristående bastu- och ekonomibyggnad eller någon annan byggnad som har en enkel konstruktion och vars storlek är högst 100 m2 eller tillsyns- och inspektionsuppgifter i anknytning till bygglov och byggnadsarbete i fråga om utvidgning av dessa byggnader: Avgiften är 163,20 euro per byggnad och dessutom 2,77 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.2 Bostadsbyggnad för fritidsbruk, total yta < 100 m2

När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter som gäller bygglov och byggnadsarbete i ett byggprojekt: Avgiften för varje byggnad är 217,49 euro och dessutom 3,82 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.3 Bostadsbyggnad med högst 2 bostadslägenheter (inkl. bostadsbyggnader för fritidsbruk > 100 m2)

När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter som gäller bygglov och byggnadsarbete i ett byggprojekt,: Avgiften för varje byggnad är 259,58 euro och dessutom 4,47 euro/m2för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.4 Andra byggnader

När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter som gäller bygglovet för ett byggprojekt: Avgiften för varje byggnad är 325,38 euro och dessutom 5,92 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.5 Hallar av tyg e.d. med lätta konstruktioner

När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter i anknytning till bygglov för hallbyggnader av tyg e.d. med lätta konstruktioner: Avgiften för varje byggnad är 265,72 euro och dessutom 4,90 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.6 Underjordiska byggprojekt

När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter i anknytning till bygglov för en underjordisk parkering eller ett motsvarande underjordiskt byggprojekt: Avgiften för varje byggnad är 391,91 euro och dessutom 6,37 euro/m2 för den totala ytan av byggprojektet eller en del av det.

Om det bygglov som beviljas består av flera etapper på det sätt som avses i 72 § 5 mom. i plan- och bygglagen, höjs bygglovsavgiften med minst 30 % och högst 100 % på grund av kommunens ökade uppgifter till följd av detta.

Till byggnadens totala yta räknas våningarnas, källarvåningens och bruksvindens ytor beräknade enligt ytterväggarnas utsida. Till den totala ytan räknas dock inte utrymmen vars höjd är lägre än 1,6 meter. Inte heller byggnadens balkonger och mindre takkonstruktioner räknas till den totala ytan. Ytan för reparationer och ändringar som görs i byggnaden eller i en del av den beräknas i tillämpliga delar i enlighet med principerna för beräkning av den totala ytan.

Om den totala ytan för en byggnad eller för en del av den överstiger 10 000 m2, är bygglovsavgiften för den överstigande delen 75 %.
Om den totala ytan överstiger 20 000 m2, är bygglovsavgiften för den överstigande delen 50 %.

Enligt 66 § i plan- och bygglagen behövs bygglov för inreda eller använda byggnad eller delar av byggnad för väsentligt annat ändamål, dela eller slå samman bostäder eller lokaler, inom detaljplanerat område byta fasadbeklädnad eller taktäckningmaterial eller andra ändringar så att byggnadens utseende avsevärt förändras. Vidare krävs bygglov gällande eldstäder, rökkanaler och hissar.

2.7 Ändring av byggnaders fasader

För tillsyns- och inspektionsuppgifter som gäller bygglov och byggnadsarbete vid reparation eller ändring av byggnaders fasader: Avgiften är 163,20 euro per byggnad och dessutom 2,21 euro per fasadyta eller projicerad takyta som ändras.

2.8 Ändring av byggnaders användningsändamål

För tillsyns- och inspektionsuppgifter beträffande bygglov och byggnadsarbete som gäller ändring av användningsändamål i byggnader: Avgiften för varje byggnad är 163,20 euro och dessutom för den totala ytan av byggnaden eller en del av den som ändras 1,37 euro/m2

2.9 Eldstäder, rökkanaler, hissar, byte av bränsle i värmepannor etc

Andra åtgärder som kräver bygglov enligt PBL § 66 punkt 6, såsom att uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligt höjs: Avgiften för tillsyns- och inspektionsuppgifter beträffande bygglov och byggnadsarbete är 195,92 euro per åtgärd.

§ 3 Avgifter för bygglov för anläggningar samt anmälan

I 67 § plan- och bygglagen krävs bygglov för vissa anläggningar.

3.1 Nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana, campingplats, skjutbana eller motorbana.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 253,03 euro.

3.2 Småbåtshamn och andra konstruktioner

Småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt kajer, broar, vågbrytare, kanaler, båthus eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen väsentligt: Avgiften för tillsynsuppgifter är 253,03 euro.

3.3 Fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

3.4 Mast med höjd över 25 meter.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

3.5 Torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 253,03 euro.

3.6 Vindkraftverk som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 500,00 euro.

3.7 Plank eller mur

Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 meter om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter: Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

I 67a § i plan- och bygglagen föreskrivs att anmälningsförfarandet ska tillämpas på vissa åtgärder som avses i 66 §.

3.8 Tillbyggnad av bostadshus, max 15 m², utanför detaljplanerat område.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 259,60 euro per byggnad.

3.9 Ändring av bärande byggnadsdelar, planlösning och brandskydd

För ändring av bärande byggnadsdelar, planlösning och brandskydd är avgiften 160,77  euro samt ytterligare 2,77 euro/m².

3.10 Komplementbyggnad, max 25 m², utanför detaljplanerat område.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 163,20 euro per byggnad.

Enligt 67a § i plan- och bygglagen föreskrivs att anmälningsförfarandet även ska tillämpas på vissa åtgärder.

3.11 Anläggande av parkering för fler än 5 bilar, anlägga eller ändra infart.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

3.12 Byta färg på byggnad så att utseendet avsevärt förändras.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 125,44 euro.

3.13 Bygga scen, läktare, samlingstält eller liknande anläggning

Bygga scen, läktare, samlingstält eller liknande anläggning för allmänheten avsedd att vara uppställd över en månad: Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

3.14 Anlägga upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods.

Avgiften för tillsynsuppgifter är 125,44 euro.

3.15 Ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats

Ställa upp husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet ska användas för boende, näringsverksamhet eller liknande: Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

3.16 Förtöja fartyg eller anläggning på vatten

Förtöja fartyg eller anläggning på vatten för en tid överstigande två månader om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende, näringsverksamhet eller för liknande ändamål: Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

I byggnadsordningen kan enligt 67a § i plan- och bygglagen föreskrivas anmälningsplikt för vissa åtgärder.

3.17-3.19 Åtgärder som reklamskyltar, markiser, solenergianläggning och ändring av K-märkt byggnad

3.17 Sådana ändringar på eller i K-märkta byggnader som regleras i detaljplanen men inte kräver bygglov.

3.18 Reklamskyltar, markiser eller liknande anordning som placeras på eller i anslutning till byggnad.

3.19 Uppförande av solenergianläggningar som inte kräver bygglov.

Behandlingsavgiften är 125,44 euro per åtgårdsanmälan.

§ 4 Avgifter för förlängning av bygglovets och åtgärdstillståndets giltighet

Enligt 75 § i plan- och bygglagen har tillståndet förfallit, om byggnadsarbetet inte har påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år. Ett tillstånd för en annan åtgärd har förfallit, om inte åtgärden har vidtagits inom tre år.

Under vissa förutsättningar kan tillståndsmyndigheten förlänga tillståndets giltighet. Tiderna börjar löpa när tillståndet eller godkännandet vinner laga kraft.

4.1 Förlängning av bygglovets eller tillståndets giltighet för inledandet och slutförandet av arbetet

Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro per byggnad och dessutom 30 procent av den avgift för den totala ytan som bestäms enligt § 2 i denna taxa, dock totalt högst 2 499,59 euro.

4.2 Förlängning av bygglovets eller tillståndets giltighet för slutförandet av arbetet

Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

Enligt 66 § i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden bevilja bygglov för en tillfällig byggnad i högst 5 år.

4.3 Att låta en tillfällig byggnad stå kvar efter den tidsfrist som fastställts i bygglovet

Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro per byggnad och dessutom 30 procent av den avgift för den totala ytan som bestäms enligt § 2 i denna taxa, dock totalt högst 2 499,59 euro.

Enligt 72 § i plan- och bygglagen kan nödvändiga bestämmelser tas in i tillståndsbeslutet.

4.4 Ändring av annan utsatt tid eller andra tillståndsvillkor som anges i tillståndsbeslutet

Avgiften för tillsynsuppgifter är 207,44 euro.

§ 5 Avgifter för rivningslov

Enligt 29 § i plan- och bygglagen får en byggnad inte rivas utan tillstånd om byggnadsförbud utfärdats för att upprätta eller ändra en detaljplan.

5.1 Rivning av byggnad i särskilt förfarande med rivningslov

Avgiften för tillsyns- och inspektionsuppgifter är 253,03 euro per byggnad.

5.2 Rivning av en byggnad så att det ingår i bygglovsansökan

Avgiften för tillsyns- och inspektionsuppgifter är 125,44 euro per byggnad.

Enligt 69 § i plan- och bygglagen ska rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad anmälas skriftligen, om rivningen inte kräver tillstånd.

5.3 Anmälan om rivning av byggnad

Behandlingsavgiften är 207,44 euro per rivningsanmälan.

§ 6 Myndighetsavgifter för undantagsbeslut och prövning av särskilda förutsättningar

Enligt 72 § i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden under vissa förutsättningar bevilja bygglov trots att byggnadsåtgärden medför avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med planens syften eller det föreligger särskilda skäl att medge avvikelser.

Enligt punkt 9.1 i byggnadsordningen kan byggnadsnämnden av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelserna i byggnadsordningen om det inte medför att syftet med bestämmelserna väsentligt åsidosätts.

6.1-6.7 Undantagsbeslut

6.1 Avgiften för en avvikelse från en plan där avvikelsen kan betraktas som förenligt med planens syfte är 150,00 euro utöver den övriga avgiften.

6.2 Avgiften för en avvikelse från en plan där avvikelsen motiveras med särskilda skäl är 300, 00 euro utöver den övriga avgiften.

6.3 Avgiften för ett byggnadslov på ett område som är förlagt med byggnads- eller åtgärdsförbud som motiveras av att åtgärderna är förenliga med planens syfte är 150,00 euro utöver den övriga avgiften.

6.4 Avgiften för ett byggnadslov på ett område som är förlagt med byggnads- eller åtgärdsförbud som motiveras av att särskilda skäl föreligger är 300,00 euro utöver den övriga avgiften.

6.5 Avgiften för undantagen är 125,00/st.

6.6 Avgiften för avvikelser är 125,00 euro/st.

6.7 Avgiften för utredning av särskilda förutsättningar är 175,00 euro.

§ 7 Avgifter för tillstånd för miljöåtgärder

Enligt 70 § i plan- och bygglagen får sådant markarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet med vissa undantag inte vidtas utan tillstånd bland annat inom ett detaljplaneområde.

7.1 Miljöåtgärder

Avgiften för myndighetsuppgifter som gäller tillstånd för miljöåtgärder är minst 250,05 euro och högst 500,11 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

7.2 Trädfällning

Om tillståndet för miljöåtgärder gäller enbart trädfällning, då är avgiften för myndighetsuppgifterna minst 124,98 euro och högst 250,05 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

7.3 Projekt som kan utföras utan tillstånd för miljöåtgärder

Om man i behandlingen av tillståndsansökan konstaterar att projektet kan genomföras utan tillstånd för miljöåtgärder eller marktäktstillstånd, är avgiften för myndighetsuppgifterna minst 62,48 euro och högst 124,98 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

§ 8 Avgifter för underrättande av grannar

Enligt 73 § i plan- och bygglagen ska innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse från planen ska byggnadsnämnden underrätta grannarna och ge dem tillfälle att yttra sig.

Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma med eventuella yttranden.

8.1 Grundavgift för underrättande

Grundavgiften för underrättande av grannar som utförts som myndighetsuppgift är 125,44 euro och dessutom 29,36 euro för varje granne som underrättas.

Enligt 72 § i plan- och bygglagen ska berörda grannar ges tillfälle att skriftligen inkomma med synpunkter innan en ansökan som innebär avvikelser från detalj- eller generalplanen. Detsamma gäller på områden belagda med byggnad- eller åtgärdsbegränsning. Grannarna underrättas av kommunen.

8.2 Grundavgift hörande

Grundavgiften för hörande av grannar som utförts som myndighetsuppgift är 125,44 euro och dessutom 29,36 euro för varje granne som hörs.

Om grannarna inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än tio grannar som skall underrättas, kan delgivning ske offentligen enligt förvaltningslagen /2008:9) för landskapet Åland (PBL § 73 mom. 3).

Delgivning via tidningar

Om delgivning måste kungöras i tidningar, är den som ansöker om bygglov dessutom skyldig att betala annonskostnaderna.

§ 9 Avgifter för rätt att inleda byggarbete

Enligt 76 § i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden ge tillstånd att påbörja ett byggnadsarbete eller vidta en annan åtgärd innan tillståndet vunnit laga kraft.

9.1-9.2 Ansökan om att inleda byggarbete

9.1 När ansökan om att inleda byggnadsarbetet behandlas i anslutning till en tillståndsansökan eller ett rättelseyrkande är avgiften 125,44 euro.

9.2 När ansökan om att inleda byggnadsarbetet behandlas separat efter tillståndsbeslutet är avgiften 250,97 euro.

§ 10 Avgifter som anknyter till ansvariga arbetsledare och andra arbetsledare

Enligt 81§ i plan- och bygglagen ska det vid byggnadsarbete som kräver bygglov finnas en person som är ansvarig för utförandet av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med gällande krav och det beviljade tillståndet. Byggnadsnämnden kan kräva att det också utses en särskild arbetsledare för specialområden.

Enligt plan- och byggförordningen finns behörighetskrav för projektör, projektledare och arbetsledare. Behörigheten kan utgöras av:

  • högskoleexamen som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranchen eller motsvarande examen.
  • erfarenhet som motsvarar ovanstående utbildning.

Behovet av att godkänna en arbetsledare avgörs i tillståndsbeslutets tillståndsvillkor eller också godkänns arbetsledaren samtidigt som tillståndsbeslutet bereds. Arbetsledaravgiften debiteras på samma faktura som avgiften för byggnadstillsynen. En ansvarig arbetsledare krävs för nästan samtliga bygglovspliktiga ärenden då denne är skyldig enligt plan- och byggförordningen § 25 mom 4, att beställa syner.

10.1-10.4 Godkännande av arbetsledare

10.1 Avgiften för godkännande av arbetsledare, rivningsarbetsledare, FVA-arbetsledare, specialarbetsledare och projektledare för enkla projekt (mindre projekt än egnahemshus eller motsvarande) är 60,00 euro/st.

10.2 Avgiften för godkännande av arbetsledare, rivningsarbetsledare, FVA- arbetsledare, specialarbetsledare och projektledare för övriga projekt är 100, 00 euro/st.

10.3 Avgiften för utredning av ansvarspersonens relevanta erfarenhet för projektet i enlighet med § 4 mom 2, i plan- och byggförordningen är 50,00 euro/st. Avgiften debiteras vid varje ny ansökan.

10.4 Om en ansvarig arbetsledare begärs endast i syfte att ansvara för att en slutsyn blir beställd debiteras 25,00 euro. I detta fall får arbetsledaruppgiften inte medföra ett kvalitetsansvar för byggnadsarbetet.
 

§ 11 Avgifter för utmärkning och kontroll av plats och höjdläge

Enligt 80 § i plan- och bygglagen ska bestämmelser om utmärkning av en byggnads plats och höjdläge och kontroll av dessa utfärdas i bygglovet.

11.1 Uppförande av en ny byggnad eller tillbyggnad eller ombyggnad av en byggnad

Grundavgift (innehåller högst 4 punkter) 587,42 euro. Tilläggsavgift för varje tillkommande punkt 146,84 euro.

11.2 Uppförande eller tillbyggnad av bostadssmåhus eller bostadsparhus

Grundavgiften (innehåller högst 4 punkter) är 385,98 euro. Tilläggsavgiften för varje tillkommande punkt är 97,63 euro.

11.3 Byggande av lager, täckt bilplats eller annan konstruktion

Byggande av fristående lager, täckt bilplats eller annan ekonomibyggnad eller fristående skjul eller takkonstruktion, annan konstruktion, stängsel eller annan byggnad av mindre konstruktion i anslutning till bostadssmåhus eller bostadsparhus. Grundavgiften (innehåller högst 4 punkter) är 195,34 euro. Tilläggsavgiften för varje tillkommande punkt är 48,83 euro.

11.4 Om det bestäms att endast lägesbestämning ska förrättas vid en åtgärd enligt punkt 11.3

Grundavgiften (innehåller högst 4 punkter) är 97,63 euro. Tilläggsavgiften för varje tillkommande punkt är 24,39 euro.

Grundavgifterna för utmärkning och kontroll av plats och höjdläge debiteras på samma faktura som bygglovsavgiften. Utsättande av tillkommande punkter debiteras i efterhand. Om utmärkningen och lägessynen på grund av orsaker som beror på byggherren måste förrättas i flera omgångar eller göras på nytt, är tilläggsavgiften för den andra gången och varje därpå följande gång hälften av den ovan nämnda avgiften.

§ 12 Avgifter för godkännande av enskild avloppsanläggning

Stadsfullmäktige har delegerat uppgiften att fatta beslut rörande enskilda avlopp till byggnadsnämnden (Stfge 40 §, 24.04.2007).

12.1-12.4 Godkännande av avloppsanläggning

12.1 Avgiften för godkännande av enskild avloppsanläggning är 515,49 euro
 
12.2 Avgiften för godkännande av gemensam avloppsanläggning är 1 031,02 euro

12.3 Avgiften för enbart godkännande av mark-/infiltreringsbädd är 257,73 euro

12.4 Tilläggsavgift för eventuella extra syner är 127,52 euro.

§ 13 Avgifter för beslut om servitut och samreglering

Enligt 86 § i plan- och bygglagen kan för en tomt eller en fastighet som är byggplats stiftas en bestående rätt som belastar en annan fastighet och som ger rätt att använda en byggnad eller konstruktion eller att vidta en därmed jämförbar åtgärd.

13.1-13.2 Stiftande, ändring och upphävande av byggnadsservitut

13.1 Avgiften per beslut som gäller ett enda servitut är 253,05 euro.
13.2 Tilläggsavgiften för varje därpå följande servitut är 77,81 euro.

Om av detaljplanen förutsätter ett byggnadsservitut kan byggnadsnämnden enligt 87 § i plan- och bygglagen stifta servitutet trots att de som saken gäller inte kommer överens om servitutet.

13.3 Tvångsservitut

Avgiften för ett beslut om tvångsservitut är 253,05 euro.

§ 14 Avgifter för samlings- och trakteringslokaler och samlingsområden

Enligt 72 § i plan- och bygglagen fastställs det högsta antalet personer som samtidigt får vistas i offentliga samlingsutrymmen i bygglovet.

Beslut om detta kan vid behov fattas även annars. Enligt landskapsstyrelsens beslut 17.11.1998/884 Kb 1 ska byggnadsnämnden godkänna samt fastställa det högsta tillåtna personantalet i trakteringslokal.

14.1-14.3 Inspektion och godkännande av samlings- och trakteringslokaler

14.1 Avgiften är 207,44 euro per lokal och dessutom 1,38 euro/m2 enligt lokalens totala yta.

14.2 När det är fråga om en enkel halliknande samlingslokal och lokalens totala yta överstiger 1 000 m2, utgör bygglovsavgiften 50 procent för den överstigande delen.

14.3 Om samlingslokalen granskas och godkänns på något annat sätt än i tillståndsförfarande höjs behandlingsavgiften med 20 procent.

14.4-14.5 Utlåtande om personsäkerheten i samlingsområdens konstruktioner

14.4 Granskningen av planen är minst 124,98 euro och högst 250,05 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

14.5 Avgiften för ett besök på platsen är 127,52 euro.

§ 15 Återtagande, förkastande eller avvisning av ansökan

15.1 Om den sökande återtar sin ansökan innan beslutet fattats och beredningen av ansökan redan inletts

Behandlingsavgiften är högst 50 procent av avgiften enligt avgiftsgrunderna, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

15.2 Om ansökan förkastas

Avgiften är 50 procent av den summa som avgiften annars uppgår till.

15.3 Om ansökan avvisas på grund av att förutsättningar för en process saknas

Avgiften är minst 78,04 euro och högst 234,15 euro.

Avgifter enligt § 10 och § 11 i dessa avgiftsgrunder bestäms inte i ovan nämnda fall.

Om byggnadstillsynens myndighetsorgan till följd av ett rättelseyrkande ändrar ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare, korrigeras också den fastställda avgiften så att den följer organets beslut.

§ 16 Avgifter för utlåtanden

Den som inleder ett byggprojekt kan redan på förhand innan den egentliga tillståndsansökan lämnas in begära ett skriftligt utlåtande av byggnadstillsynen om projektbeskrivningen. I sitt utlåtande kan myndigheten inte på förhand förbinda sig till ett avgörande med ett visst innehåll och inte heller förutse hur det egentligen kommer att gå för en enskild ansökan, utan slutresultatet avgörs först vid beslutsfattandet.

16.1 Skriftligt utlåtande

Avgiften för ett utlåtande är minst 78,04 euro och högst 234,15 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

§ 17 Avgifter för tillsyn under byggnadsarbetet

Enligt 24 § i plan- och byggförordningen kan byggnadsinspektören under byggnadsarbetet under vissa förutsättningar ge sitt samtycke till avvikelser från den plan som godkänts i beslutet om bygget.

Samtycket antecknas i de ändringsritningar som byggaren utarbetar.

17.1-17.3 Behandlingsavgifter för tillsyn

17.1 Behandlingsavgiften är minst 78,04 euro och högst 234,15 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

De syneförrättningar som föreskrivs i tillståndet ska utföras under tillståndets giltighetstid. I vissa fall kan syner på byggarens begäran förrättas också efter att tillståndets giltighet löpt ut.

17.2 Behandlingsavgiften för en syn som förrättas efter att tillståndets giltighet löpt ut är minst 62,48 euro och högst 124,98 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

17.3 Behandlingsavgiften för en syn som förrättas efter att tillståndets giltighet löpt ut i fråga om ett bygglov som gäller en ny byggnad eller byggande som kan jämföras med uppförande av en ny byggnad är minst 62,48 euro och högst 124,98 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

I bygglovsavgiften ingår de myndighetssyner som föreskrivits i tillståndet. Kommunen har enligt § 99 i plan- och bygglagen rätt att ta ut en avgift för gransknings och utredningsuppgifter som orsakats av att en föreskriven byggnadsåtgärd har underlåtits.

17.4 Extra syneförrättning, utredning eller inspektion

Avgiften för extra syneförrättning, utredning eller inspektion som beror på byggherren eller den som vidtar en åtgärd och inte ingår i bygglovsavgiften är 127,52 euro/styck.

§ 18 Avgifter för kontinuerlig tillsyn

93 § i plan- och bygglagen anger att den som handlar i strid med lagen eller i stöd av den meddelade bestämmelser eller beslut kan förbjudas att fortsätta med ren rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid.

Byggnadsnämnden kan förena förbud och åläggande med vite eller hot om utförande på den försumliges bekostnad.

18.1 Skriftlig föreskrift av byggnadstillsynsmyndigheten

Behandlingsavgiften för tillsynsuppgiften är 127,52 euro.

18.2-18.3 Övriga beslut gällande försumlighet eller handling i strid med lag

18.2 Ett beslut av byggnadstillsynens myndighetsorgan som ålägger en skyldighet eller/och verkställer hotet beträffande en skyldighet som redan fastställts och ett beslut enligt vilket arbetet ska avbrytas

Storleken på avgiften för tillsynsuppgiften beror på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk, men är dock högst 253,05 euro per beslut.

Av vägande skäl kan man låta bli att fastställa en avgift.

18.3 Om inspektions- eller tillsynsåtgärder vidtagits till följd av byggande som saknar tillstånd eller strider mot tillståndet eller till följd av försummelse och ärendet därefter tas till byggnadstillsynen för behandling som ett tillståndsärende, kan avgiften som bestäms enligt dessa uppgifter höjas så att den täcker kommunens kostnader för de vidtagna åtgärderna:

Tilläggsavgiften är minst dubbel och högst tredubbel i förhållande till en normal tillståndsavgift, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

Av vägande skäl kan man låta bli att fastställa en avgift.

Om behandlingen kungörs i en officiell tidning ska den förpliktade betala kostnaderna för kungörelsen till fullt belopp.

§ 19 Avgifter för uppgifter som gäller byggande inom bostads- och näringsverksamhet som får landskapsstöd

19.1-19.3 Inspektionsuppgifter inom byggande som får landskapsstöd

19.1 Inspektionsuppgifter som utförs på byggplatsen eller den plats där projektet är beläget samt utarbetande av ett inspektionsprotokoll och intyg i projektets olika skeden: Avgiften är 127,52 euro per inspektion och protokoll och intyg.

19.2 Inspektionsuppgifter som utförs på byggplatsen och utarbetande av intyg när uppgifterna inte ingår i byggnadstillsynsuppgifterna: Avgiften är 127,52 euro per inspektion och intyg.

19.3  Uppgifter som utförs av byggnadstillsynsmyndigheten och som anknyter till byggande som får landskapsstöd: Avgiften för andra åtgärder är 127,52 euro/åtgärd.

§ 20 Sänkning av avgift

Byggnadstillsynstaxan syftar till att täcka kommunens kostnader och verksamhetsutgifter för byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Om en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder i enskilda fall är väsentligt större än kommunens kostnader för behandlingen av ärendet, kan avgiften sänkas med beaktande av den arbetstid och arbetsmängd som behandlingen tagit i anspråk och andra påverkande faktorer.

Nedsättningen kan vara högst 25 procent.

Om åtgärden inte har förutsatt särskilda åtgärder av byggnadstillsynsmyndigheten och uppgiften inte har medfört några särskilda kostnader för byggnadstillsynsmyndigheten, kan en del av avgiften eller hela avgiften slopas.

§ 21 Höjning av avgift

Byggnadstillsynstaxan syftar till att täcka kommunens kostnader för behandlingen av ärendet. Om en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder i enskilda fall är väsentligt mindre än kommunens kostnader för behandlingen av ärendet, kan avgiften höjas med beaktande av den arbetstid och arbetsmängd som behandlingen tagit i anspråk och andra påverkande faktorer.

Höjningen kan vara högst 25 procent.

§ 22 Betalning av avgift

När tillståndsbeslutet har fattats eller när någon annan myndighetsuppgift utförts ska en avgift som bestäms enligt dessa avgiftsgrunder betalas före fakturans förfallodag.

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid ska dröjsmålsränta betalas på den förfallna avgiften på det sätt som anges i räntelagen. Dröjsmålsräntan enligt räntelagen anges på varje faktura. I avgifterna ingår en avgift för att lösa ut handlingarna.

Om fakturor som bygger på dessa avgiftsgrunder inte betalas inom utsatt tid, kan ärendet överlämnas till en indrivningsbyrå. 

§ 23 Beviljande av befrielse från eller uppskov med betalning av avgift

Byggnadstillsynsmyndigheten kan på ansökan helt eller delvis bevilja befrielse från betalning av en avgift som bestämts enligt dessa avgiftsgrunder, om det är uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.

Den behöriga instansen i kommunen kan på ansökan av särskilda skäl bevilja uppskov med betalningen av en avgift som bestämts enligt dessa avgiftsgrunder. 

§ 24 Återbetalning av avgift

I 99 § i plan- och bygglagen anges den som söker bygglov, annat tillstånd eller gör en anmälan gällande byggande är skyldig att betala en avgift till kommunen enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut i förväg och är avsedd att täcka kommunens kostnader för gransknings- och tillsynsavgifter och för andra uppgifter som orsakas av ansökan eller anmälan. Om vissa av nämnda uppgifter inte genomförs ska kommunen återbetala motsvarande del av avgiften.

24.1-24.2 Avstående från giltigt bygglov

24.1 Återbetalningsbeloppet för icke utförda syner i samband med ansökan om återbetalning då en åtgärd ej verkställs är max 10% av den fakturerade summan.

24.2 För återbetalning då sökande återtar ansökan innan beredning av ärendet inletts, se § 15 i denna avgiftstaxa.

24.3 Om förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen till följd av besvär som anförts mot tillståndsbeslutet konstaterar att den sökande inte behöver det tillstånd som söks, betalas den avgift som tagits ut för tillståndet tillbaka till fullt belopp.

§ 25 Byggnadsspecifik grundavgift

Om flera åtgärder enligt olika punkter i dessa avgiftsgrunder samtidigt genomförs i en byggnad, debiteras den byggnadsspecifika grundavgiften endast en gång.

§ 26 Avgift för extrainsatt sammanträde

Om sökanden yrkar på att byggnadsnämnden håller ett extra sammanträde för enbart för dennes räkning och mötet kan hållas, debiteras en avgift om 2 258,39 euro.

§ 27 Anmärkningar och rättelseyrkande beträffande fastställd avgift

Anmärkningar beträffande en avgift som bestämts utifrån dessa avgiftsgrunder ska göras till kommunens/stadens byggnadstillsyn inom den tidsfrist som anges på fakturan.

Om anmärkningen har gjorts inom utsatt tid behöver fakturan inte betalas förrän anmärkningen har behandlats. En felaktig faktura ersätts med en korrigerad faktura till följd av en befogad anmärkning.

Om anmärkningen gjorts inom utsatt tid, men byggnadstillsynen inte ändrat avgiften, kan den som gör anmärkningen yrka på rättelse av avgiften hos byggnadstillsynsorganet.

§ 28 Avgifternas ikraftträdande

Dessa avgifter träder i kraft 1.1.2024. Avgiften bestäms enligt de avgifter som är gällande den dag tillståndsbeslutet fattas eller myndighetsuppgiften utförs.

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.