Ansöka om bygglov

När du ska bygga nytt, riva, bygga om eller bygga till ett hus behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Ta gärna kontakt med byggnadsinspektionen redan i planeringsskedet för att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov eller något annat tillstånd.

I bygglovet prövas bland annat utformning och placering med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt stadsbilden.  För vissa åtgärder krävs det bara att du gör en anmälan om åtgärd till byggnadsnämnden. Alla ansökningar och anmälningar behandlas individuellt.

När senast måste ansökan lämnas in?

Bygglovsansökan som ska behandlas av byggnadsnämnden måste du lämna in senast 5 veckor före kommande nämndmöte. I de fall det finns avvikelser i ansökan måste samtliga rågrannar höras före behandling i nämnden. Byggnadsnämnden har även delegerat vissa åtgärder till byggnadsinspektören att besluta om.

Ta gärna kontakt med byggnadsinspektören innan tidsfristen går ut för att gå igenom de handlingar som ska lämnas in. För att kunna behandlas måste din ansökan vara komplett. När du ansöker om bygglov är det en hel del blanketter som ska fyllas i och handlingar som ska bifogas. En del av blanketterna ska lämnas in i fler exemplar. 

Vilka handlingar måste bifogas till ansökan?

Här är en översikt över det mesta du kan behöva lämna in för att din ansökan ska vara komplett. Vilka handlingar som behöver lämnas in beror på projektet, läs mer i vår Checklista för handlingar till bygglovsansökan.

Nedan listas både blanketter och övriga handlingar, för blanketterna finns en länk till var du kan ladda ned blanketten. Du kan också vända dig till byggnadsinspektionen för att få blanketterna i pappersformat.

 • Ansökan om bygglov (2 exemplar).
 • Intyg över besittningsrätten. Mer information finns längst bak på bygglovsansökan.
 • Handelsregisterutdrag. Gäller endast företag och liknande så som bostadsaktiebolag.
 • Officiell tomtkarta inklusive stadsplanebestämmelser och fastighetsregisterutdrag. Fås från stadens mätningenhet, via e-post: info.matning@mariehamn.ax
 • Situationsplan i skala 1:200, större projekt 1:500 (2 exemplar).
 • Byggnadsritningar i skala 1:100 = planer, fasader, skärningar, eventuella detaljskärningar 1:20 (2 exemplar av varje).
 • Byggprojektanmälan RH1, en för varje byggnad. För flerbostadshus även Bostadslägenheter RH2.
 • Energiutredning
 • Anslutning av vatten och avlopp. Följande handlingar lämnas till VA-verket, planeringsingenjör Staffan Eriksson.
 • Ansvarig arbetsledare. Kan också lämnas in efter byggnadsnämndens behandling men före arbetena påbörjas. Finns tre alternativ i blanketten:
  • Ansvarig arbetsledare
  • FVA-arbetsledare (välj alternativet VVS-arbetsledare)
  • Rivningsarbetsledare

Allt byggande i Mariehamn regleras av  

Bygglovsansökan krävs då du ska

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader
 • inreda eller använda byggnader eller delar av byggnader för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaderna senast använts eller för vilket bygglov lämnats
 • göra väsentliga ändringar av byggnaders fasader eller tak
 • göra väsentliga ändringar av byggnader på sätt som påverkar konstruktioner eller anordningar för stadga eller säkerhet
 • uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligen höjs

Bygglovansökan krävs också för uppförande, placering, uppställning eller fast angöring av följande konstruktioner, anläggningar, fordon eller fartyg:

 • nöjesplats, idrottsplats eller campingplats
 • skjutbana eller motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten eller för en sammanslutning av privatpersoner
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • fast cistern eller liknande anordning med en volym överstigande 10 kubikmeter
 • mast med en höjd över 25 meter
 • torn avsett att vara tillgängligt för allmänheten
 • vindkraftverk som är avsett att betjäna fler än tre hushåll
 • plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 meter över mark om planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än fem meter
 • husvagn, buss eller liknande fordon på annan plats än campingplats för en tid överstigande två månader om syftet är att fordonet under denna tid ska användas för boende, affärslokal eller liknande
 • fartyg eller anläggning på vatten om avsikten är att använda fartyget eller anläggningen för boende eller för näringsverksamhet eller för liknande ändamål för en tid överstigande två månader

Efter att du lämnat in ansökan behöver du vänta på beslut i ditt ärende. Sedan när ditt projekt är klart, kom ihåg att boka slutsyn!

Byggnadsinspektionen

Stadsmiljösektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Vi har endast möjlighet att ta emot kunder som har bokat tid för sitt möte. Telefontid kl. 9-11. Vi har begränsad service under juli månad.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.