Samråd i stadsbiblioteket

Delta och påverka

General- och stadsplanering är en process i många steg, från det att planen aktualiseras till dess att den godkänns. Hur processen ser ut är beroende av planens art och betydelse. Här kan du läsa om olika planprocesser, samt hur och när du kan vara med och påverka planeringen.

Stadsplaneringen indelas i enkla och komplexa planprocesser. Alla som berörs av planläggningen som t.ex. markägare, grannar, boende i staden, företag verksamma i staden, föreningar, församlingar, samfund, samkommunala organ, kommuner som är grannar och landskapet Åland har möjlighet att påverka planläggningen.

I ärendeprocessen för enkla stadsplaner och för komplexa stadsplaner visas ärendegången. Här kan du se när du kan påverka med synpunkter, anmärkningar och besvär under processen samt när och vilken politisk nivå som tar beslut tills processen avslutas med att planen träder i kraft.

Du kan alltså påverka planläggningen med att

Via stadens elektroniska anslagstavla samt genom kungörelseannons i de två lokala dagstidningarna informeras du om möjligheten att påverka samt om tidpunkterna för när stadsarkitektkansliet kallar till samrådsmöte och när planen ställs ut.
Under rubriken pågående stadsplanering hittar du stadsplaneärenden under den tid de behandlas inom stadens politiska instanser och tills planen är i kraft. Under utställningstiden är stadsplaner även tillgängliga på stadsarkitektkansliets informationsskärmar på stadsbiblioteket.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta stadsarkitektkansliet.

Planläggningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.