Bilden visar barn som bygger med lego

Specialpedagogiskt stöd

I Mariehamns stad finns tre speciallärare i barnomsorg. De handleder och samarbetar med personalen på daghemmen när det gäller barn i behov av specialpedagogiskt stöd. Under förundervisningsåret är speciallärarna involverade i kartläggningen inför skolstart. Vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta speciallärare för att ställa frågor eller diskutera kring barnet.

Specialbarnomsorg ges då barnets behov av stöd är regelbundet och då situationen förutsätter specialpedagogiska stödinsatser. Det kan bland annat handla om utvecklingen inom det språkliga området, det sociala samspelet eller att hantera vardagssituationer. Anpassningar kan behövas i den pedagogiska verksamheten och miljön.

Behovet av specialbarnomsorg kartläggs av specialläraren i barnomsorg på begäran av vårdnadshavaren eller av personalen. Detta tas upp i barnhälsogruppen och på basis av kartläggningen fattas vid behov ett beslut om specialbarnomsorg. För varje barn som fått ett beslut om specialpedagogiskt stöd ska stödinsatserna utformas och sammanfattas i en plan för stöd för utveckling och lärande, SUL. Detta dokument är kopplat till barnets lärlogg (se ”barnets lärlogg i barnomsorgen” under Barnets hälsa och utveckling). Planen och stödinsatserna ska kontinuerligt utvärderas i samråd med vårdnadshavarna.

Speciallärare i barnomsorg handleder barnomsorgens personal att bemöta alla barn enligt deras individuella behov. Speciallärare observerar barn i gruppsituationer och kartlägger styrkor, utmaningar och färdigheter i gruppen för att sedan handleda personalgruppen vidare med stödåtgärder. Specialläraren kan även träffa barn för systematisk handledning och träning. Speciallärarna samarbetar mångprofessionellt med bland andra tal-, ergo- fysioterapeuter och med barnomsorgs- och skolpsykologerna. Speciallärarna har tystnadsplikt, vårdnadshavarnas synpunkter blir hörda och man kan samlas för att diskutera kring barnet på samverkansmöten.

Kartläggning inför skolstart

Under förundervisningsåret genomför speciallärarna i barnomsorg i samarbete med lärarna i barnomsorg en kartläggning, som är en del av den samlade dokumentationen kring barnets utveckling och lärande. Kartläggningen kan ligga till grund då det diskuteras en alternativ tidpunkt för skolstarten, det vill säga en tidigare- eller senarelagd skolstart.

Under våren innan skolstart dokumenterar man i barnomsorgen varje barns behov, intressen, utmaningar och styrkor på en överföringsblankett som skolan mottar. Vårdnadshavarnas och barnets egna synpunkter blir hörda vid ifyllandet av blanketten. I de fall en aktuell plan för stöd för utveckling och lärande (SUL) finns överförs även nödvändig information som framkommer i denna.

Barnet ska få det stöd hen behöver för sin utveckling och sitt lärande och ett konstruktivt samarbete med vårdnadshavare i samband med stöd har en hög prioritet inom barnomsorgen.

Det går bra att kontakta speciallärare i barnomsorg

Stefanie Grüssner Andersson tel. +358 18 531756
stefanie.grussner-andersson@edu.mariehamn.ax

Maud Öhberg tel. +358 18 531758
Maud.ohberg@edu.mariehamn.ax

Caroline Fagerholm tel. +358 18 531759
caroline.fagerholm@edu.mariehamn.ax

Speciallärare i barnomsorg

Bildningskansliet, bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.