Bilden visar barn som bygger med lego

Specialpedagogiskt stöd

I Mariehamns stad finns tre speciallärare i barnomsorg. De handleder och samarbetar med personalen på daghemmen när det gäller barn i behov av specialpedagogiskt stöd. Under förundervisningsåret är speciallärarna involverade gällande barnens skolberedskap. Vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta speciallärare för att ställa frågor eller diskutera kring barnet.

Specialpedagogiska stödinsatser innebär ofta att stötta den allmänna pedagogiken. Detta kan behövas när barnens behov medför att den allmänna pedagogiken inte räcker till. Det kan bland annat handla om utvecklingen inom det språkliga området, det sociala samspelet eller att hantera vardagssituationer. Speciallärare i barnomsorg handleder barnomsorgens personal att bemöta alla barnen enligt deras individuella behov. Speciallärare observerar barn i gruppsituationer och kartlägger styrkor, svårigheter och färdigheter i gruppen för att sedan handleda personalgruppen vidare med stödåtgärder.

Skolberedskap

Skolberedskapsobservation är en form av screening som görs med alla barn (med vårdnadshavarnas tillåtelse) under förundervisningsåret tidigt på våren. Observationen görs gemensamt i förundervisningsgruppen på daghemmet. Syftet är att kartlägga styrkor och färdigheter samt vad som behöver fokuseras mer på i undervisningen under resten av förundervisningsåret.

Speciallärarna samarbetar mångprofessionellt med bland andra tal-, ergo- fysioterapeuter och med barnomsorgs- och skolpsykologerna. Speciallärarna har tystnadsplikt och vårdnadshavare inkluderas alltid i stödåtgärderna genom att informera dem och hålla regelbunden kontakt. Vårdnadshavare blir alltid tillfrågade om medgivande till specialpedagogiskt stöd.

Det går bra att kontakta speciallärare i barnomsorg

Stefanie Grüssner Andersson tel. +358 18 531756
stefanie.grussnerandersson@mariehamn.ax

Maud Öhberg tel. +358 18 531758
Maud.ohberg@mariehamn.ax

Caroline Fagerholm tel. +358 18 531759
caroline.fagerholm@mariehamn.ax

Speciallärare i barnomsorg

Bildningskansliet, bildningssektorn
Skapad 8.2.2021 12:42
Publicerad 2.3.2022 09:41
Uppdaterad 4.11.2022 11:01

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.