Trafiknätet

Trafiknätet indelas enligt funktion med hänsyn till den tunga trafiken (bilar, bussar, utryckningsfordon) och GC-trafiken (gående och cyklister).

Här sammanfattas vad som finns inskrivet i stadens generalplan.

Stadens mål med trafiken är

 • att utveckla stadens trafiknät på basen av tillämpliga delar av Trafiknätsanalysen från 2003,
 • att förbättra trafiksäkerheten på basen av Trafiksäkerhetsprogram för Mariehamns stad från 1998,
 • att minska landsvägarnas negativa inverkan på miljön,
 • att särskilja trafiknätet vid infarter/huvudgator och lokalgator,
 • att sänka trafikens hastigheter,
 • att leda biltrafiken på det befintliga gatu- och vägnätet,
 • att inte bygga nya trafikleder i parkmark,
 • att ta bort eller minska obehövlig biltrafik i bostadsområden,
 • att bygga ut och göra GC-trafikens huvudleder, trafiksäkra och smidiga och prioritera skolvägarna,
 • att utveckla samarbetet med grannkommunerna och landskapsregeringen angående GC-trafikens huvudleder över kommungränsen,
 • att utveckla kollektivtrafiken så att den är heltäckandeför bostads-, institutions-, skol- och arbetsplatsområdena, så att den är bekväm och väl fungerande på stadsinvånarnas villkor.

Inom staden finns följande typer av allmänna vägar

 • landsväg,
 • bygdeväg,
 • kommunalväg,
 • gator, 
 • annat område som är upplåtet för allmän trafik eller som allmänt används för trafik.

Infarter och huvudgator

Stadsområdet är anslutet till fyra infartsvägar:

 • landsväg 1 (Eckerövägen),
 • landsväg 2 (Nya Godbyvägen),
 • landsväg 3 (Lemlandsvägen), 
 • Järsövägen.

Följande vägar är huvudgator inom stadsområdet:

 1. Järsövägen från Gripen – Västra Ytternäsvägen – Ålandsvägen – Västerleden (Västra utfarten),
 2. Österleden,
 3. Östernäsvägen (utanför Östernäs),
 4. Havsgatan (från Stora gatan söderut),
 5. Hamngatan (från Stora gatan söderut),
 6. (Gamla) Godbyvägen (från Bolstavägen till stadsgränsen).
 7. Skillnadsgatan,
 8. Stora gatan,
 9. Styrmansgatan,
 10. Sjukhusvägen – Lemlandsvägen,
 11. Bolstavägen,
 12. Fiskehamnsvägen.

Riktlinjer för huvudgata

 • Hastigheten för huvudgata är 50 km/h förutom i de korsnings-områden där säkerheten för den lätta trafikens passager garanteras enligt kartan gång- och cykelpassager.
 • Huvudgata skall alltid förses med separat cykelbana antingen på ena eller båda sidor.

I generalplanen behandlas följande huvudgator och trafikfrågor separat: Ålandsvägen, tunneln vid Västra Ytternäsvägen – Österleden, Österleden, Västerleden, Stora gatan, Sjukhusvägen och Västra Ytternäsvägen.

Lokalgator

De gator som inte ingår i huvudgatunätet är lokalgator där säkerhet och framkomlighet för gående och cyklister prioriteras.För de lättare bilisternas säkerhet är bilisternas färdhastighet begränsad. Hastighetsbegränsningen i bostadsområdena skall vara 30, 40 eller 50 km/h.

Genomfartstrafik kan minskas eller uteslutas genom olika fysiska åtgärder såsom (se trafiknätsanalysen) avstängningar, enkelriktningar och liknande åtgärder i trafiknätet. Inom bostadsområde är gångtrafikanter och cyklister i regel hänvisade till gatan.

Gång- och cykelvägar

Stadens målsättning för gång- och cykeltrafiken är att skapa trafiksäkra skolvägar och att öppna ett sammanhängande nät av öst-västliga och nord-sydliga gång- och cykelleder, så att den lätta trafiken skall få minst lika goda valmöjligheter som biltrafiken. Alla in- och utfartsvägar skall förses med separerade GC-vägar och strandparkerna ska göras tillgängliga för fotgängare.

Generalplanens karta från 2006, Gång- och cykelvägar redovisar

 • med blå färg befintliga GC-vägar och gångstigar,
 • med rött nödvändiga kompletteringar.

Cykelnätet inom 30 km/h-områden sker i regel på gata. 

Gång- och cykelpassager

Stadens målsättning är att utveckla ett tätt och ändamålsenligt GC-nät som ger den lätta trafiken samma standard vad gäller valmöjligheter och kontinuitet som biltrafiken redan har. Generalplanens karta Gång- och cykelpassager visar passagerna.
   
Där GC-led möter huvudled (50 väg) bör planskild korsning utbyggas, speciellt om terrängförhållanden är gynnsamma.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.