Bassänger inne i Lotsbroverket

Lotsbroverket

Allt du spolar ner i avloppet hamnar så småningom i Lotsbroverket. Totalt är sju kommuner är anslutna till Lotsbroverket. Hammarland, Jomala, Finström, Lemland, Saltvik, Sund och Mariehamn.

Stadens avloppsreningsverk Lotsbroverket togs i bruk sommaren 1979. Anläggningen finns vid Västerhamn. Omfattande om- och tillbyggnad av anläggningen är gjord under åren 2004-2006, för att uppfylla nya reningskrav för kväve, fosfor och BOD.

Större delen av anläggningen är lokaliserad i ett bergrum, som består av två bassänghallar med måtten ca 15x100 meter och ca 17x120 meter. Största vattendjup i nitrifikations- och denitrifikationsbassänger är 6 meter. Den synliga byggnads- kroppen vid stranden inrymmer kontorsutrymmen, vattenlaboratorium, maskinhus och elverkstad samt en rötkammare.

Verket är dimensionerat för en belastning på 30.000 personekvivalenter. Rening av avloppsvatten sker i en aktivslamprocess med fördenitrifikation. Efter den biologiska processen slutbehandlas vatten genom flockning och flotation.

Gällande tillståndsvillkor (kvartalsmedelvärde) för utgående avloppsvatten

  • BOD7 = 10mg/l (reduktion 95%).
  • Total fosfor, Ptot = 0,3 mg/l (reduktion 97%).
  • Total kväve, Ntot = 15 mg/l * (reduktion 70%*).
  • CODCr = 80 mgO2/l (reduktion 80%).
  • Suspenderade partiklar, SS = 15mg/l (reduktion 95%).

*) årsmedelvärde för kväve

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.