Samhällstekniska avdelningen

Samhällstekniska avdelningen är indelad i tre enheter och ett vatten och avloppsverk.

Till ansvarsområdena hör trafikleder, parker och grönområden samt vatten och avlopp. 

  • Planeringsenheten utför utredningar, förstudier, kostnadsberäkningar, planering och projektering, upphandling, förverkligande, projektledning, byggledning, kontroll, besiktningar och myndighetsutövning.
  • Markenheten sköter om underhållet av gator, gång- och cykelvägar, trottoarer, parkeringsplatser, gatubelysning, parkeringsövervakning, parker o övriga grönområden, lekplatser, badplatser och städning.
  • Verkstad- och lagerenheten ser till att maskiner fungerar och material finns tillgängligt.
  • VA-verket är uppdelat i två delar där ledningsnätsgruppen sköter om drift och underhåll av vårt ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten. Lotsbroverket sköter om våra pumpstationer och avloppsreningsverk.

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Markenheten samt planeringsenheten

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

VA-verket

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Kontakt vid frågor om vattenförbrukning

Lotsbroverket

VA-verket, stadsmiljösektorn
Västerhamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.