Styrdokument

Nya sidan för styrdokument.

Bildning och barnomsorg

Barnomsorgen har arbetsplaner för stadens daghem som följer den mall Ålands landskapsregering gett ut.
Fritidshemmen har arbetsplaner som följer den mall Ålands landskapsregering gett ut.
Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 31.10.2023.
Inkomstgränser och avgifter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter fastslagna av stadsfullmäktige 31.10.2023.
Reviderad av föreståndargruppen inom barnomsorgen.
Det är möjligt att hyra olika utrymmen i Mariehamns stads grundskolor, med eller utan övernattning, per timme eller per dygn. Taxorna gäller från 1.1.2024.
Det är möjligt att hyra utrymmen i Böndernas Hus. Medborgarinstitutets utrymmen hyrs direkt från medborgarinstitutet.
Principerna gäller från 1.2.2024 och är godkända av bildningsnämnden 72 §, 14.11.2023
Nedan kan du läsa kapitlet inledning samt innehållsförteckningen för enheternas planer. Via länkarna ovan finns planerna för respektive daghem.
Information för genomförande av hemundervisning finns som pdf-dokument (6 sidor) via länken ovan samt som text nedan.
Godkänd av stadsfullmäktige 23.4.2024, 57 § och trädde i kraft 1.5.2024.
Denna handlingsplan med åtgärdsförslag för Mariehamns stad har arbetats fram och avsikten är att den ska vara till nytta i det fortsatta arbetet mot giftfria daghem. De prioriterade åtgärderna i...

Bildning och barnomsorg

,

Äldreomsorg

Kostpolicy och givna riktlinjer är avsedda för måltider inom barnomsorg, skolor och äldreomsorgen i Mariehamns stad. Läs hela policyn nedan eller som pdf-dokument (6 sidor) via länken under sidans...
Kostpolicy och givna riktlinjer är avsedda för måltider inom barnomsorg, skolor och äldreomsorgen i Mariehamns stad. Läs hela policyn nedan eller som pdf-dokument (6 sidor) via länken under sidans...

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.
Principer för bokning av kultur- och fritidssektorns anläggningar och utrymmen i Mariehamns stad. Antagna av kultur- och fritidsnämnden den 9.12.2019, § 73.
Mariehamns stad ska utveckla en attraktiv konstsamling som gör det offentliga rummet, där verken placeras, intressant genom att väcka engagemang och känslor. Konstverken skall även stimulera till ett...
Enligt regelverket för stöd från Mariehamns stad ska samtliga ansökningar göras via e-tjänsten för bidrag. Tjänsten är responsiv och kan användas på mobila enheter.  Gå direkt till e-formulären för...
§ 1. Kultur- och fritidsnämnden har årligen att besluta om stipendiater. Förslag till stipendiat kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden äger själv rätt att...
Godkänt av stadsfullmäktige 25.9.2018

Stadsledning

Grunderna för utgivande av Mariehamns stads stipendier för studerande är godkända av stadsstyrelsen 5.4.2018, 102 §.
Antagna av stadsfullmäktige den 1 mars 2022, § 23.
Godkända av stadsfullmäktige den 27.2.2018.
Antagna av stadsfullmäktige 25 §, 28.2.2023
Antagna av stadsfullmäktige 28.02.2023.
Antagna av stadsfullmäktige 26 §, 28.2.2023
Antagna av stadsfullmäktige 26 §, 28.2.2023

Stadsmiljö

Den sammanlagda kostnaden för rördragningen till tomtgränsen varierar beroende på längd och markförhållanden.
För avgifter som skall betalas till Mariehamns stad för sådana förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/95).
Mariehamns stad tar ut en avgift när du som markägare tar initiativ till upprättande eller ändring av skapandet av ny plan. Det handlar om ersättningar för stadsplanering samt timersättning för...
Samtliga priser är exklusive moms.
Avgifterna nedan gäller vid bokning av hela torget + estraden för kommersiella evenemang.
Vatten- och avloppsavgifterna tas fram av stadsmiljönämnden och fastställs av stadsfullmäktige.
Avgifter som uppbärs för vissa av samhällstekniska avdelningens utförda uppgifter. Godkända av stadsmiljönämnden, att gälla från 1 januari 2024.
Avgifter för komplettering av ofullständiga bygglovshandlingar, registerutdrag och beräkning av våningsyta. Godkända av stadsfullmäktige att tillämpas från 01.01.2024 (BL § 126 mom. 2).
Godkända av stadsfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2024. Nedan finns samtliga avgifter att läsa. Vill du hellre läsa informationen som ett pdf-dokument så klickar du på länken som finns...
Syftet med denna byggnadsordning är att främja ett gott byggnadssätt och en god livsmiljö i Mariehamns stad med beaktande av stadens lokala förhållanden och särdrag och att skydda natur- och...
Avgift för friköp av parkeringsplatser och underhållsavgift. Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2024.
Godkänd av stadsstyrelsen, att gälla från 1.1.2024.
Gatprogrammet innehåller förslag som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest centrala uterummen i staden.
Dåvarande stadsplanenämnd (nuvarande stadsmiljönämnden) godkände det omarbetade generalplaneförslaget den 16.05.2005.
Arbete i väg och i allmänt område ska planeras och bedrivas på så sätt att anläggningarnas konstruktion, bärighet och slitstyrka består. Arbete utförs i enlighet med stadens arbetsbeskrivning för...
Godkända av infrastrukturnämnden, att gälla från 1.1.2024.
Målet med kriterier för beviljande av hemservice och stödtjänster är att säkerställa en rättvis och jämlik behandling av Stadens invånare, att tjänsterna anpassas efter den äldres servicebehov och...
Miljöprogrammet har tagits fram utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling, så kallad Agenda 2030. Staden har även beaktat utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.
Parkeringsbot 35,00 euro Boten är momsfri. Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2009, att gälla tillsvidare from 1.1.2010.
Parkeringsnormen klargör hur staden tillämpar plan- och bygglagens krav i samband med bedömning av vilket behov av parkeringar som en verksamhet genererar. Behovet är i sin tur beroende av en rad...
De nuvarande reglerna för tomtutgivning (prissättning, utgivning, försäljning och arrende) har godkänts av stadsfullmäktige och trädde i kraft den 31 maj 2013.
Denna råd- och regelsammanställning är resultatet av ett samarbete mellan stadsarkitektkansliet, stadskansliet, infrastruktursektorn och byggnadsinspektionen. Skriften utarbetades initialt av...
Syftet med denna skrift är att ge vägledning, både för de boende i Sveden och för stadens tjänstemän, i den praktiska hanteringen av de värden som finns och bör bevaras i området Sveden. Läs skriften...
Programmet syftade till att ge förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten under en 10-15 årsperiod, sett från år 1998. Åtgärdsförslagen baseras på ett inledande arbete med analys och...
Program för 2022-2023.
Skyfallsanalys av Mariehamn utförd av konsulten WRS 12 april 2023.

Stadsmiljö

,

Övergripande

Inför miljötoppmötet COP21 i Paris har staden och de övriga nordiska huvudstädernas borgmästare/stadsdirektörer undertecknat en gemensam deklaration med två målsättningar. För Mariehamns del har...
Till varje kapitel som är specifikt för Mariehamns stad i detta dokument finns en hänvisning till kapitelindelningen i ISO 14001-standarden. För att kunna se kapitelindelningen, läs...
Inför miljötoppmötet COP21 i Paris har staden och de övriga nordiska huvudstädernas borgmästare/stadsdirektörer undertecknat en gemensam deklaration med två målsättningar. För Mariehamns del har...
Till varje kapitel som är specifikt för Mariehamns stad i detta dokument finns en hänvisning till kapitelindelningen i ISO 14001-standarden. För att kunna se kapitelindelningen, läs...

Äldreomsorg

Vårdararvode vid stöd för närståendevård samt avlösarservice år 2024.
Avgifterna är uppdelade i två huvudgrupper. Dels avgifter för service som är riktad till hemmaboende och dels avgifter för boendeservice.
För att säkerställa likvärdig behandling för kommuninvånarna har äldreomsorgen i Mariehamns stad gjort upp allmänna kriterier för att skapa ramar för en tydlig och enhetlig beslutsprocess samt för...
Reviderad upplaga, godkänd av äldreomsorgsnämnden 11.10.2022 A-ÄN 36§
Medicinska kriterier för långvarig institutionsvård enligt Ålands landskapsregering, Socialvårdsbyråns rapport ÅLR 2020/987 03.11.2020
Egenkontroll är ett begrepp som innebär att en verksamhetsutövare själv ska kontrollera att verksamheten följer de regler som styr verksamheten.
Syftet med denna plan är att reflektera över den äldre befolkningen och deras nuvarande situation och framtid samt att ge underlag för att styra, planera och utveckla äldreomsorgen.

Övergripande

I stadgan finns information om olika typer av arvoden och reseersättningar som ges till Mariehamns stads förtroendevalda.
Avgiftstaxan omfattar samtliga förtroendevalda organ inom Mariehamns stad. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.9.2022, 122 §. Dessa avgifter träder i kraft den 1 januari 2023.
Allmännyttiga organisationer, kulturella och därmed jämförbara föreningar kan erhålla rätt att hyra stadshusets festsal och foajé för publika evenemang.
Här kan du ta del av Mariehamns stads senaste bokslut.
Stadsfullmäktige antar varje år i juni en budget och ekonomiplan för inkommande år. Där fastställs ramarna och målen för verksamheterna.
Godkänd av stadsstyrelsen den 15.4.2021, 74 §
Målet med digitaliseringsstrategin är att utveckla staden till en modern e-förvaltning som förenklar vardagen för medborgare, personal och beslutsfattare. Digitaliseringsstrategin ska ge stadens...
Godkänd av stadsfullmäktige 31.5.2022, 91§
De av stadsfullmäktige valda representanterna vid bolagsstämmor bör i god tid före stämman sinsemellan dryfta de ärenden som skall behandlas. Ifall enighet inte kan uppnås bör stadsstyrelsens åsikt...
Externa kontakter är positiva eftersom staden genom dessa kontakter får kännedom om utveckling och trender utanför Åland, något som är till gagn för stadens utveckling. Enligt stadens...
Mariehamns stad använder sig av Tweb-publicering för att offentliggöra föredragningslistor. Du kan söka på politiskt organ, sammanträdesdatum och med ordsökning i rubriker. För mer information om hur...
I stadgan beskrivs hur staden är organiserad, vem som har rätt att fatta beslut och var uppgifter ska utföras. Förvaltningsstadgan är fastslagen av stadsfullmäktige.
Hamnnordningen innehåller regler för fartyg, småbåtsplatser, hamnområdet och dess anordningar, godshantering och säkerhet.
Stadsfullmäktige omfattade kommittérapporten för digital transformering i Mariehamns stad som grund för stadens fortsatta digitala utveckling vid sitt sammanträde den 31 maj 2022, under paragraf 90.
Här finns Mariehamns stads hållbarhetsbokslut från 2013 och framåt att ladda ner som PDF.
Godkänd av stadsfullmäktige den 28.9.1976.
Mariehamns stads jämställdhets- och likabehandlingsplan är godkänd av stadsfullmäktige 20.06.2023, § 68. Den inkluderar även statistik, lönekartläggning samt utvärdering. Se aktuell budget och...
Antagen av stadsfullmäktige 28.09.2004.
Manualen beskriver övergripande riktlinjer för vår grafiska profil och ska alltid följas när vi kommunicerar i ord och bild. Vår vision och våra värdeord, i kombination med vår historia, ligger till...
Godkänd av stadsfullmäktige 30.3.2021, § 29
Dessa direktiv utgör Mariehamns stads direktiv till de personer som på förslag av staden utsetts till ledamöter i styrelsen för kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst k.f.
Kommunerna kan avtala om att frivilligt bilda kommunalförbund med uppdrag att sköta vissa uppgifter. Kommunerna kan också enligt lag vara skyldiga att höra till ett kommunalförbund för ett visst...
Målen gäller alla kommunens verksamheter och är inriktningen för allt arbete i organisationen. De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden.
Fastställd av stadsfullmäktige den 30.9.1986.
​Mariehamns stad vill vara en attraktiv arbetsplats som värnar och vågar. Vi har ett personalstrategiskt program som beskriver innebörden i detta begrepp. Programmet blev antaget av stadsfullmäktige...
Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Målet med...
Mariehamns stad använder sig av Tweb-publicering för att offentliggöra protokoll. Du kan söka på politiskt organ, sammanträdesdatum och med ordsökning i rubriker. För mer information om hur du söker...
Godkänd av stadsfullmäktige den 31 januari 2017, 16 §. Träder ikraft den 6 mars 2017. Riktlinjerna kan läsas direkt här på sidan eller som pdf-dokument via länken ovan.
När staden sponsrar en extern aktör görs det för att stärka varumärket Mariehamns stad och främja tillväxt.
Styrmodellen är till för att genomföra politiska ambitioner och säkra en god kvalitet i verksamheterna. Genom att på ett systematiskt sätt planera, genomföra, följa upp och åtgärda verksamheterna...
Godkänd av stadsstyrelsen 14.2.2019, 45 §
Mariehamn 2040 beskriver ett framtida önskat tillstånd för staden, ett tillstånd vi gärna vill vara i. Visionen är och ska vara snudd på ouppnåelig och därmed utmanande. Den talar om hur vi vill att...
År 1957 togs i bruk en stadga som handlar om pension åt efterlevande till anställd inom staden. Den ändrades senast år 1979.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.