Friköp av parkeringsplatser och underhållsavgift

Ämne:
  • Trafik och miljö
Dokumenttyp:
Avgifter

Avgift för friköp av parkeringsplatser och underhållsavgift. Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2024.

1. Allmänna förutsättningar för friköp

Friköp är endast möjligt när så anges i stadsplan. Avtal om friköp tecknas enligt prövning till den del det inte är möjligt att på ett ändamålsenligt sätt förverkliga parkeringsplatser på egen tomt eller motiverat av strävan att skapa större gemensamma anläggningar i centrum.

Friköpta platser förblir platser för stadens allmänna rotationsparkering. Fastighetsägaren får ingen dispositionsrätt eller rätt att märka upp platserna. Staden kan sälja varje rotationsplats 2,5 gånger (tillämpas i dagsläget endast i centrum).

2. Friköp i centrum

Centrum består av det område som definieras i kartan på sidan Parkeringsnormens definition av centrum.

Avgiften för friköp av parkeringsplats i centrum är 21 187,00 euro1. Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex för oktober månad.

Den årliga under underhållsavgiften för friköpt plats i centrum är 162,00 euro exkl. moms (200,88 euro inkl.moms). Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

1Utgående från att varje rotationsplats kan säljas 2,5 gånger utgörs friköpsavgiften för centrum av 40 procent av stadens självkostnadspris för produktion av en parkeringsplats under jord.

3. Friköp i övriga staden

Övriga staden besår av de områden i staden som inte hör till centrum.

Grundavgiften för friköp av parkeringsplats i övriga staden är 4 064,00 euro. Avgiften justeras kalenderårsvis i enlighet med jordbyggnadskostnadsindex.

Den årliga under underhållsavgiften för friköpt plats i övriga staden är 95,00 euro exkl. moms (117,80 euro inkl.moms). Avgiften justeras inför varje nytt kalenderår i enlighet med konsumentprisindex för oktober månad.

Avtal om friköp av parkeringsplats för bostad i övriga staden ingås endast för parkeringsplatser  utöver en per bostad.

4. Befrielse från underhållsavgift vid återlämnande av friköpsplatser

Om fastighetsägaren efter ingånget avtal om friköp tillgodoser bygglovets krav på parkeringsplatser på egen tomt eller om kravet genom ändring av byggnadslov minskar kan platserna återlämnas till staden och fastighetsägaren befrias därmed från underhållsavgift.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.