barn med pappa jobbar med skoluppgifter hemma

Hemundervisning

Vårdnadshavare kan välja att barnet fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan. 

Hemskolning är möjligt tack vare Ålands självstyrelse och genom att landskapet Åland har egen lagstiftning inom utbildningsområdet med en egen grundskolelag, grundskoleförordning och läroplan. I lagstiftningen står bland annat att läroplikt gäller, istället för skolplikt som exempelvis i Sverige. 

Läroplikt istället för skolplikt

En ny lag och en ny läroplan som reglerar villkoren för hemundervisning på Åland har börjat gälla år 2021. Hemundervisningen styrs också av läroplanen.

Här hittar ni lagstiftning och planer som reglerar hemundervisningen:

Anmälan om hemundervisning

Från hösten 2024 ska följande dokument skickas in till bildningskansliet. Dokumenten måste vara bildningskansliet tillhanda senast vid läsårets början.

NUVARANDE HEMUNDERVISADE/ÅTERANMÄLNINGAR

  1. Skicka in en kortfattad anmälan till bildningskansliet att ni ämnar fortsätta hemundervisa + kontaktuppgifter till familjen samt barnets namn och personuppgifter.
  2. Bifoga undervisningsplanen för hur hela läroplikten kommer att ordnas.

 Anmälan skickas per e-post till: hemundervisning@mariehamn.ax

 

NYREGISTRERINGAR

För er som ska anmäla ert/era barn första gången

  1. Skicka in en kortfattad anmälan till bildningskansliet med barnets namn och personbeteckning samt kontaktuppgifter till familjen.
  2. Registrera ert barn på Wilma via länk: Påbörja din anmälan via Wilma. Ni behöver bifoga en plan som beskriver hur ni tänker ordna undervisningen för hela läropliktstiden. Ta fasta på varje ämnes årskursvisa innehåll i läroplanerna från det år ni börjar till att målen för årskurs 9 är uppfyllda. Planen ska beskriva hur ni tänker ordna hemundervisningen så att alla ämnens läroplanmål uppfylls. 

Anmälan skickas per e-post till: hemundervisning@mariehamn.ax

 

Eva Ekström-Andersen

Ansvarig för tillsynsenheten för Ålands hemundervisning
Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn

Mikael Rosbäck

Bildningschef
Bildningssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.