skylt för gädda i våtmarken vid Nabben

Våtmarker och dagvattendammar

Det är en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas. I stadens miljöprogram finns miljömål om att miljöpåverkan från staden på kustvatten, stränder, vattendrag ska minskas.

Nabbens våtmark

Nabbens multifunktionella våtmark är den första våtmarken som staden återskapat. Två naturnära metoder som ofta används för att rena dagvatten är att anlägga våtmarker och dammar. Att återskapa våtmarker ger samtidigt en lämplig miljö för fisklek. Förutom att rena dagvattnet har våtmarken även stor betydelse för socialt välbefinnande och de är viktiga för att skapa gröna stråk i samband med tätortsbebyggelse. 

Läs mer på sidan Nabbens våtmark, samt byggprojektet och reningsprocessernarekreation och kunskapsspridning samt hållbara materialval.

Apalängens våtmark vid Sviby ån

Tätt följt efter Nabbens våtmark påbörjades byggnationen av en multifunktionell våtmark i Apalängen. Från våren 2023 var våtmarken i funktion och besökare kan nu på nära håll följa med i områdets växt och djurliv. Planläggningen av våtmarksområdet och ett egnahemsområde i Apalängen påbörjade staden redan år 2019, genom att ta fram en stomplan för stadsdelen Apalängen.

Läs mer om fritidsmöjligheter, planering, finansiering och byggprojektet på sidan Apalängens våtmark.

Dagvattendamm i Museiparken

Ett miljömål som Mariehamns stad har haft under en längre tid är att minska belastningen på östersjön, ett hav där vi är en liten del av ett mångfacetterat ekosystem som kräver respekt och omvårdnad för att kunna ge oss fungerande livsmiljöer och biologisk mångfald. 

Läs mer om Multifunktionell dagvattendamm i Museiparken.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.