Information till vattenkonsumenter och fastighetsägare

Här ger vi dig råd och tips på hur du kan spara på vatten och energi, vilket är bra både för plånboken och miljön. För dig som är fastighetsägare är det kontinuerligt saker som behöver ses över och underhållas. Här vill vi särskilt informera dig om åldrande vattenrör före vattenmätaren och risk för översvämning i källaren.

Råd och tips både för dig och miljön

 • Ett genomsnittshus (småhus) använder:
  - 5 000 kilowattimmar per år till varmvatten och 15 000 kilowattimmar till uppvärmnning.
  - Det går åt ungefär 4 kilowattimmar för en dusch på 4 minuter.
  - Det går åt ungefär 8 kilowattimmar för att fylla ett badkar.
 • Se upp med droppande kranar och läckande toalettstolar!  
  - En droppande vattenkran läcker bort 20 kubikmeter vatten på ett år! 
  - Om det är varmvatten är det 1100 kilowattimmar som slösas bort!
  - En läckande toalett läcker bort 300 kubikmeter vatten på ett år!
 • Snålspolande armaturer kan sänka vattenanvändningen med cirka 40 procent.
 • Kallt vatten kan du ha i en tillbringare i kylskåpet, så slipper du spola bort flera 
  liter i onödan för att få kallt vatten ur kranen.
 • Tvätta miljövänligt dosera enligt anvisningen på tvättmedelsförpackningen, 
  se tabell för hårdhetsgrader ovan.
 • Inget fett i avloppet sug upp stekfett ur stekpannan med hjälp av ett hushållspapper och släng det i soppåsen eller i komposten.
 • Kadmium-tungmetallernas värsting cigarettfimpar innehåller kadmium och ska inte spolas ner i avloppet.

Åldrande vattenrör

Vartefter åren går åldras även vattenrören. Om du har stålvattenrör ingjutet i golvet före vattenmätaren är det dags att byta ut röret innan det uppstår läckage.

Ta gärna kontakt med stadens VA-verk för en bedömning om eventuell ombyggnad.

Kostnaden för ombyggnaden bekostas av fastighetsägaren, men VA-verket utför arbetet.

Om det har uppstått läckage, kontakta VA-verket tfn 5310 kl. 07.00-16.00. Efter arbetstid ringer du antingen alarmcentralen tfn 531 599 eller jourtelefon 0457 530 0830. 

Principskiss över vattenmätarinstallation

Risk för översvämning

Vid störtregn och vid stopp i stadens avlopp finns det risk för översvämning i fastigheter med låg uppdämningshöjd, och vi vill påminna dig som fastighetsägare att kontrollera uppdämningshöjden i din fastighet.

Störningar i avloppsledningar kan förorsakas av stockningar (t.ex. olika fasta föremål, pappershanddukar, blöjor) som helt eller delvis stryper vattenflödet i en avloppsledning eller av stora momentana vattenflöden i kombinerade system (avlopp och dagvatten) vid störtregn, eller av båda händelseförlopp samtidigt.

Fastighet med låg uppdämningshöjd (höjdskillnad mellan hjässan i stadens avlopp vid anslutningspunkten i gata och fastighetens lägsta avloppsenhet, t.ex. en golvsil i ett källarutrymme) kan bäst skydda sig mot översvämningar genom att installera en pump med bakvattenventil för källaravlopp.

Enligt anslutningsavtalet (7§) och verkets allmänna bestämmelser ansvarar staden inte för skador som förorsakas av översvämning som uppstår i utrymmen där uppdämningshöjden är under en meter (1 m).

Som fastighetsägare är det därför viktigt att du kontrollerar uppdämningshöjden i er fastighet (gäller speciellt äldre hus med källare) och vid behov vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda utrymmen och anordningar som befinner sig under uppdämningshöjden på en meter.

Om utgående rör från dräneringsuppsamlingsbrunn ligger lägre än det allmänna avloppets uppdämningshöjd, rekommenderas även att dräneringsledningen förses med automatiskt fungerande uppdämningsventil.

Du är välkommen att ta kontakt med VA-verket om du behöver mer information.

Planeringsingenjör

VA-verket, stadsmiljösektorn
Graf på vattenförbrukning

Följ din vattenförbrukning i Vattenportalen

Nu kan du följa med din vattenförbrukning online i Vattenportalen. Du kan göra det per dag, per månad eller över hela året, du väljer själv i Vattenportalen. 

Du använder dina bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för att på ett säkert sätt logga in till Vattenportalen.  Observera att vattenmätaren behöver vara registrerad på den som använder tjänsten.  

 • Du väljer i en kalender vilken period du vill att ska visas i förbrukningsdiagrammet - antingen per månad eller per år. Förinställningen är på årsförbrukning.

 • Vattenmätaravläsningen laddas upp och sparas en gång per dygn i Vattenportalen. Det finns, beroende på när vattenmätaren bytts, mätarhistorik så långt tillbaka som år 2015.

 • När du använder årsdiagrammet kan du även jämföra din vattenförbrukning mot genomsnittsförbrukningen i hela Mariehamn som visas med en orange kurva över månadsstaplarna.

 • Har du flera vattenmätare kan du enkelt växla mellan dessa i sidomenyn.

Om du företräder ett företag eller fastighetsbolag kan du genom att använda fullmakter i Suomi.fi tjänsten ansluta till sådana vattenmätare. Det finns en separat inloggning för detta i Vattenportalen, med en tillhörande användarbeskrivning för fullmakthanteringen.  

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.