Fastighets- och gatusyner

Byggnadsinspektionen håller syner varje vår. Om brister upptäcks informeras fastighetsägaren om när de måste vara åtgärdade.

Enligt punkt 3.3 byggnadsordningen för Mariehamns stad ska byggnadsnämnden övervaka att byggnadernas fasader och andra yttre delar, portar, inhägnader, planteringar, gårdsplaner och sådana lätta konstruktioner och mindre anläggningar som påverkar stadsbilden, samt gator, torg, parker och övriga allmänna områden hålls i gott skick. Nämnden bestämmer tidpunkten för den årliga synen. 

Tidpunkt för fastighets- och gatusyn

Byggnadsnämnden förrättar fastighets- och gatusyn i maj eller juni utgående från ovanstående kriterier. Exakt tidpunkt offentliggörs genom kungörelse på stadens elektroniska anslagstavla, stadens webbplats samt annons i lokaltidningarna. Vid synen deltar minst en ledamot från nämnden, en representant från samhällstekniska avdelningen och byggnadsinspektören från byggnadsinspektionen.

För undvikande av påminnelser och eventuell annan påföljd uppmanas fastighetsägare och gårdsdisponenter inom stadsområdet se till att exempelvis

  • byggnader, inhägnader, gårdsplaner, infarter och dylikt är i prydligt skick.
  • fastigheterna är försedda med väl synliga adressnummerskyltar.
  • huvudentrén till våningshus har en informationstavla där uppgifter om ägarens och lokalinnehavarnas namn framgår.

Meddelande om brister

Fastighetsägaren eller -innehavaren meddelas om de brister som konstaterats och den tid, inom vilken dessa ska vara avhjälpta. 

Enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland (PBL) 89 § ska en byggnad och dess omgivning hållas i sådant skick att den uppfyller sanitära krav, krav på säkerhet och användbarhet och inte leder till miljöolägenheter eller avsevärt förfular omgivningen. Om underhållet försummas kan byggnadsnämnden bestämma att byggnaden ska repareras eller dess omgivning snyggas upp.

Enligt 91 § PBL ska den bebyggda miljön hållas i snyggt skick och överensstämma med bygglovet. De områden som i en plan anvisats för planteringar, lekplatser eller andra områden som avsats till de boendes trivsel får inte inskränkas. Trafikförbindelser som är avsedda för utrycknings- eller servicefordon ska hållas i körbart skick. En tomt eller annat område med detaljplan får inte användas för upplagring som avsevärt stör eller förfular omgivningen. 

Efter utgången av tidsfristen ska byggnadsinspektören tillsammans med en representant för stadens samhällstekniska avdelning göra en kontrollsyn och meddela resultatet till byggnadsnämnden. Om bristerna inte är åtgärdade ska byggnadsnämnden begära en förklaring av fastighetsägaren eller -innehavaren. 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.