Snöröjning

Vinterväghållning

Vinterväghållningen i Mariehamns stad utförs enligt det vinterväghållningsprogram som antogs av Infrastrukturdirektören 100 §, 5.12.2014.

Målsättningen med programmet är att hålla en säker trafikmiljö inom givna ramar.
Plogning och sandning påbörjas omedelbart efter att arbetsledningen konstaterat att behov föreligger.
Staden är indelad i olika områden där huvudleder, busslinjer, gc-leder och trottoarer har högsta prioritet. På gator med trottoarer på båda sidor plogas enbart den ena sidan vid extrema snöfall. Den oplogade sidan plogas då allt annat är färdigt plogat.

Snöröjning påbörjas när snömängden är 5-7 cm beroende på områdets klassificering. Plogning av ett område kan ta upp till 8 timmar.
Halkbekämpning utförs vid halkrisk, halkbekämpningen kan ta upp till 6 timmar för ett område.
Borttransport av snövallar utförs när övrigt arbete är färdigt utfört.

Isrivning utförs då behov föreligger och övriga arbeten är slutförda.

Snöröjningens resultat är väldigt beroende av temperaturer och nederbördsmängd. Vid extrema eller långvariga snöfall hinner snö bli tillpackad innan plogning utförs på området. Det resulterar i att vägarna kan upplevas ojämna, ojämnheterna avlägsnas då tid för det finnes, snöröjning och halkbekämpning måste utföras innan komfortarbeten kan utföras.

Markenheten samt planeringsenheten

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.