Säker kemikaliehantering

Ett bra kemikaliearbete minskar riskerna och kan spara pengar. Det gäller att hålla reda på vilka kemiska produkter som används i verksamheten. Det är viktigt att ha en förteckning över ämnena, vilka mängder som används och vilka risker hanteringen innebär.

Alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden ska vara klassificerade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Vilken information märkningen ska innehålla beror på vilka farliga ämnen som ingår i produkten och hur den klassificeras.

Säkerhetsdatablad ska finnas för kemiska produkter som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga). Säkerhetsdatablad ska vara så lättlästa och tydliga som möjligt. De ska vara skrivna på svenska samt innehålla alla uppgifter som är viktiga att veta för att förebygga skador på människor och miljö. Säkerhetsdatablad ges ut antingen på papper eller elektroniskt senast vid första leveransen av produkten. Det gäller att samla information och sprida den vidare till de som behöver den.

Vad har Mariehamns stad gjort?

Staden har länge haft miljömål som anger att vi ska öka andelen miljömässiga produkter i vår verksamhet. Som ett led i detta arbete genomförde vi ett projekt för att fasa ut farliga kemikalier i alla stadens daghem, vilket resulterade i att bland annat att onödiga kemikalier nu har försvunnit och alla städkemikalier miljömärkta.

Koppling till Agenda 2030

Stadens ansvar och agerande för en säker kemikaliehantering har koppling till följande globala mål i Agenda 2030.

  • Delmål 3.9. Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar
  • Delmål 6.3. Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
  • Delmål 12.4. Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.