Träd, buskage och häckar

Träd och buskar har många arkitektoniska funktioner i stadsmiljön. Mariehamns stad får en stor del av sin grönska från de privata gårdarna. De stora gamla träden är viktiga för stadsbilden och vår önskan till dig som gårdsägare är att du värnar om dem.

Träd på tomtmark

På varje påbörjad 300 m2 av tomten ska det finnas ett stamträd som blir över 3 meter hög. Som stamträd räknas frukträd och andra mindre prydnadsträd. Hit räknas inte högväxande buskar som till exempel syrener eller barrväxter som tujor eller enar.

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att växtlighet från tomter som gränsar mot gata, gång- och cykelväg eller trottoar sköts så att siktens hålls fri. Som fastighetsägare är det också ditt ansvar att växtlighet inte skymmer belysningsstolpar, skyltar och vägmärken.

Träd på allmän mark

Målet med stadens trädvård är att undvika att beskära våra träd så långt det är möjligt. Beskärning är en åtgärd som vi sätter in när vi vill förändra trädens eller buskarnas naturliga växtsätt. Det kan t.ex. vara när träden eller buskarna blir för omfångsrika och därmed utgör ett hinder för gående, cyklister, bilister eller tar i fasaden på husen.

Skugga och löv är inget skäl till beskärning eller nertagning av träd. Undantagslöst gäller att ingen beskärning som är till skada för vegetationen får göras, som till exempel kapning av grova grenar. Inte heller får beskärning göras för att gå enskilda önskemål till mötes, som exempelvis för att minska trädvolymen på grund av att träd skuggar eller fäller sina löv på intill liggande hus.

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar och utfarter. Du som har tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan hindra trafikolyckor. Det är enkelt om du känner till de här enkla sakerna om växtligheten och sikten.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter in på tomten. Häck och buskplantor minst 0,6 meter in på tomten.

Har du hörntomt?

Om din tomt ligger intill en gata får dina växter inte vara högre än 0,7meter i sikttriangeln som sträcker sig 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

Korsar en GC-väg en gata utanför din tomt ska avståndet i sikttriangeln vara 5 meter inpå GC-vägen men fortfarande 10 meter utmed gatan.

Illustration hörntomt

Har du utfart mot gatan?

Här gäller att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar får inte vara högre än 0,7 meter. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt.

Illustration för utfart

Har du tomt intill gata?

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har växter som sträcker sig ut över gata eller GC-väg måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana minst 2,5 meter
  • Över cykelväg minst 3,2 meter
  • Över körbana minst 4,6 meter

Illustration träd intill gata

Stadsträdgårdsmästare

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.