Flygfoto med 3D-montage
3D bild av Svinö delgeneralplaneutkast. Montage skapat av Björlin GITech för Mariehamns stad.

Delgeneralplan för Svinö

Staden har tagit fram ett utkast till delgeneralplan för Svinö. Målsättningen för delgeneralplaneutkastet bygger på de av stadsfullmäktige år 2016 godkända principer för planeringen av Svinö.

Genom delgeneralplanen möjliggörs fast bosättning på Svinö holme. Skyddsvärd naturmiljö och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras.

Planutkastet innebär att landskapsbilden från havet bevaras så långt som möjligt. Planstrukturen bygger på täta småhuskvarter, två våningshuskvarter och en gles strandnära småhusbebyggelse. Mindre antal arbetsplatser och serviceytor samt offentlig service såsom daghem möjliggörs. Vägstrukturen bygger på mindre lokalgator som alla leds till huvudgata och som med bro kopplas till Espholm. Från det norra hamnområdet kunde en färjelinje för lätt trafik ordnas. En småbåtshamn och simstrand kan anläggas på Svinö.

Planutkastet består av bostadskvartersmark och allmän tomt 53 hektar (50 %), naturskydds-, ströv- och rekreationsområden 49 hektar (46 %) och huvudgata och hamnområde 4 hektar (4 %).

Planutkastet uppskattas innebära att cirka 260 tomter med cirka 500 hushåll kan tas fram och därtill 47 byggplatser för en eller två hushåll på glest strandnära småhusområde. Planutkastet kan inrymma cirka 18602050 invånare. Bostadstyperna varierar mellan fristående egnahem, parhus, radhus och våningshuslägenheter.

Staden arrangerar ett samråd i enlighet med plan- och bygglagen. 

Samråd och utställning för allmänheten. 
Vid samrådsmötet måndagen den 13 juni 2022 presenterades materialet. Planutkastet och beredningsmaterialet var samlat till en utställning på stadsbiblioteket. Under samrådstiden inkom ett flertal synpunkter som redovisas och bemöts vid den fortsatta behandlingen. 

Planprocessen

 • Uppdrag från fullmäktige. Framtagning av delgeneralplaneutkast.
 • Delgeneralplaneutkastet godkänns av stadsutvecklingsnämnden. 
 • Delgeneralplaneutkastet godkänns av stadsstyrelsen.
 • Stadsstyrelsen begär utlåtande av berörda organisationer, nämnder och markägare. Samråd med informationstillfälle arrangeras. Här befinner sig processen nu.
 • Planförslag tas fram.
 • Delgeneralplaneförslaget godkänns av stadsmiljönämnden.
 • Delgeneralplaneförslaget godkänns av stadsstyrelsen.
 • Delgeneralplaneförslaget ställs ut i 30 dagar. (Anmärkning kan inlämnas till staden.)
 • Inkommen anmärkning behandlas av staden. Ändrat planförslag ställs ut på nytt i 30 dagar av stadsstyrelsen. (Anmärkning kan inlämnas till staden.) Förslaget godkänns av stadsfullmäktige. 
 • Om ingen anmärkning inkommit till staden godkänns förslaget av stadsfullmäktige. 
 • Besvärstid 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol.)
 • Planen träder i kraft om inte besvär inlämnas. 

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.