Granntomterna till Sittkoffs (965)

Staden initierar stadsplaneändringen. Syftet med planändringen är att utöka service, arbetsplatser och bostäder i centrum samt stärka centrum som en aktiv, och trivsam stadsmiljö.

Planändringen innebär bl.a. förtätning av tomterna. Antalet våningar och byggnadsrätt ökas. Simonsgränds funktion som ett gemensamt stadsrum förstärks.

Planprocessen

STARK - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d
 

Under utställningstiden kunde synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.

Utställning av planförslag kungjordes i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.