Avdelningen för strategisk planering

Avdelningen för strategisk planering omfattar stadsmiljökansliet, planläggningsenheten, byggnadsinspektionen, mätningsenheten samt räddningsverket.

  • Planläggningsenheten svarar för strategisk fysisk planering och detaljplanering, i vilket ingår beredning av generalplaner och annan översiktlig planering av markområden och trafik samt beredning av detaljplaner. I Planläggningsenhetens uppgifter ingår kontakter och samarbete med andra organisationer i frågor som rör regionplanering och markanvändning i stadens närområden. Planläggningsenheten handlägger även ärenden i anslutning till stadsbildsbidrag och Chiewitzpriset
  • Stadsmiljökansliet handhar stadsmiljönämndens administration, protokoll och expediering av beslut. Kansliet sköter även fakturering, information och kundservice till stadsmiljösektorns kunder samt hanterar post och diarie. Kansliet tar fram budgeten och följer upp ekonomin.
  • Mätningsenheten upprätthåller kartmaterial över staden, för fastighetsregister, samt bereder ärenden gällande reservering av lediga tomter, markinköp, försäljning samt arrenden. 

 

Susanne Perander

Stadsmiljöchef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Planläggningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Stadsmiljökansliet

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.