Apalängen, stomplan (1110)

Staden initierar en planläggning av våtmarksområde och egnahemsområde i Apalängen. Till största delen är området oplanerat.

Stadsplaneläggningen påbörjas genom att en helhetsplan, en så kallad stomplan för stadsdelen Apalängen tas fram.

Underlagsmaterial i arbetet är generalplanen, naturinventeringar, befintliga ledningsdragningar och markägoförhållanden.

Stomplanen återspeglar innebörden av naturinventeringarna och generalplanen vad gäller naturskyddsområde och parkmark i naturtillstånd. Den möjliggör utbyggnad av våtmarken, säkerställer nödvändiga ledningsservitut och stöder det befintliga egnahemsområdet.

Stomplaneprocessen inleder planläggning av område utan stadsplan, varför ett samrådsförfarande under beredningsskedet är ändamålsenligt.

Samråd arrangerades den 12 - 26.8.2019.

Stomplanen kommer att delas upp i två stadsplaner där den norra omfattar våtmarksområdet och den södra omfattar vatten- och strandområdet samt det befintliga egnahemsområdet.

Bilagor

Skapad 26.2.2021 14:22
Uppdaterad 31.3.2021 11:23

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.