Hållbar upphandling

Staden tar ansvar för vår indirekta miljöpåverkan genom att välja miljömärkta eller på annat sätt miljöanpassade varor och tjänster samt att påverka våra leverantörer i positiv riktning.

Vår huvudprincip är att alla varor och tjänster som köps in till stadens verksamhet ska vara miljömärkta där så är möjligt. Vi ser det som ett enkelt men effektivt sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Staden har antagit miljömål om att varor och tjänster ska vara miljöanpassade. När det gäller andelen inköpta ekologiska livsmedel, ska andelen vara 75 procent senast 2030. När det gäller andelen inköpta miljömärkta varor, ska den motsvara minst 60 procent.

Hållbar upphandling är ett viktigt verktyg i arbetet för god miljö. Stadsledningen har tagit fram tips till dig som upphandlar eller funderar på att lämna anbud i en upphandling

Kravnivåer och kriterier

En miljöanpassad upphandling görs enklast genom att söka efter om det finns färdiga miljökrav specificerade för varan/tjänsten som ska upphandlas och om det finns utgår man ifrån dessa krav. Nya miljökrav utvecklas hela tiden och i dag finns det miljökrav för de vanligaste konsumtionsvarorna, t.ex. vid Upphandlingsmyndigheten i Sverige finns kriterier för ett antal olika typer av upphandling samt Motivas upphandlingsrådgivning för hållbar offentlig upphandling.

Krav på leverantörers miljöarbete

Krav kan ställas på leverantörers eget miljöarbete om det är relevant för varan eller tjänsten. Till exempel att leverantören ska/bör ha ett aktivt miljöarbete som innehåller miljöpolicy, miljömål och årlig redovisning. Om detta ställs som ska-krav innebär det att anbud lämnas utan fortsatt granskning i de fall leverantören inte uppfyller kravet. Leverantörens eget miljöarbete är en typ av miljövillkor som bör regleras i avtalen. Leverantörens miljöarbete under avtalsperioden kan regleras t.ex. genom villkor för hur långt leverantörens miljöarbete ska ha hunnit under avtalsperioden. Dessa villkor måste göras kända redan i förfrågningsunderlaget genom att man efterfrågar uppgifter om leverantörens miljöarbete.

Reglering av miljövillkor i avtal

Leverantörens eget miljöarbete är en typ av miljövillkor som bör regleras i avtalen. Leverantörens miljöarbete under avtalsperioden kan regleras t.ex. genom villkor för hur långt leverantörens miljöarbete ska ha hunnit under avtalsperioden. Dessa villkor måste göras kända redan i förfrågningsunderlaget genom att man efterfrågar uppgifter om leverantörens miljöarbete.

Livscykelkostnad, LCC

LCC står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost) och lämpar sej bäst för bland annat av produkter som använder mycket energi i användarfasen. LCC-beräkningar innebär att man vid investeringsbeslutet, utöver själva investeringskostnaden, också tar hänsyn till framtida drift- och underhållskostnader samt ibland även kostnader för miljöbelastning. Upphandlingsmyndigheten.se bistår med verktyg för denna typ av beräkningar.

Verktyg och hjälpmedel för LCC-beräkningar för olika produktområden

Miljökoder

För att möjliggöra uppföljning av hur staden lever upp till de av stadsfullmäktige fastställda miljökraven är det viktigt att leverantörer ska göras medvetna om produkterna ska vara miljökodade enligt stadens önskemål. Har ni frågor gällande miljökrav i samband med upphandlingar/inköp kontakta stadens miljösamordnare eller stadens upphandlingsledare.

Stadens ansvar och agerande för en hållbar upphandling har koppling till följande mål i Agenda 2030: Hållbar konsumtion och produktion.

Miljösamordnare

Stadsledningen
Elverksgatan 1

Upphandlingsledare

Stadsledningen
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.