Stadsfullmäktige

Mariehamns stad leds av stadsfullmäktige som är det högsta beslutande organet och som fattar beslut i frågor som rör stadens organisation, ekonomi, övergripande planer och val till nämnder.

Stadsfullmäktige väljs av invånarna i Mariehamn vart fjärde år och består av 27 ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige har en ordförande och två viceordförande. Protokoll vid sammanträden förs av stadens kanslichef (eller ersättare).

Stadsfullmäktige utser stadsstyrelsen och övriga nämnder och styrelser inom staden.  Fullmäktigeledamöterna kan bilda grupper för arbetet i fullmäktige och varje fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende som rör stadens gemensamma angelägenheter.

Sammanträden

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl. 18.30 i stadshuset, med paus under sommaren eller då sammanträde på annan tid av särskild orsak är nödvändigt.

Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

 

Medlemmar 2024-2027

För mandatperioden 2024-2027 är följande personer invalda till stadsfullmäktige som ledamöter. 

Namn Parti

Sara Kemetter                                

S

Jessy Eckerman, I vice ordförande

S

Johan Ehn, ordförande

MSM

Annika Eriksson

MSM

Tom Forsbom 

MSM

Camilla Gunell

S

Michael Gunell

S

Mikael Granskog

MSM

Anders Holmberg

MSM

Mats Holmberg

Obs

Joanna Isaksson

Lib

Roger Jansson

MSM

Danielle Lindholm

S

Elias Lindström

Lib

Henrik Löthman

S

Marcus Måtar

ObS

Roger Nordlund

C

Simon Påvals

Lib

Alfons Röblom

HI

Katrin Sjögren

Lib

Julia Stenius

MSM

Barbro Sundback

S

Robert Söderdahl

Lib

Pernilla Söderlund

Lib

Aino Waller, II vice ordförande

HI

Christian Wikström 

ObS

Ingrid Zetterman

Lib

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.