Brandsyn och säkerhet

Brand medför ofta en stor risk att människor skadas och stora egendomsvärden går i spillo. Vår ambition är att hålla en hög och effektiv brandsyneverksamhet samt hjälpa invånare och organisationer skapa en brandsäker miljö.

Brandsyn görs av kommunen för att kontrollera att ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar har gjort vad som krävs enligt lagen för att skydda mot olyckor förebygga brand. Mariehamns räddningsverk samarbetar med stadens byggnadsinspektion kring detta. Tillsammans granskar vi på ritningar och deltar i ibruktagning och slutsyner av byggnader.

Förebyggande åtgärder mot brand syftar till att

  • säkerställa en trygg utrymning
  • förhindra en snabb brandspridning
  • förhindra uppkomsten av brand
  • underlätta för släckningspersonalen

En brandsäkrare miljö

Du kan också hjälpa till genom att skapa en så brandsäker miljö som möjligt både i hemmet och på arbetsplatsen. I byggnader eller lägenheter som används för boende eller övernattning måste det finnas brandvarnare.

Det ska finnas minst en brandvarnare per våningsplan, och de ska placeras så att även sovande människor väcks av alarmsignalen. Beroende på bostadens storlek och form kan flera brandvarnare vara nödvändiga. Ha för vana att varje år byta ut batterier i brandvarnare, och kontrollera eventuell brandfilt och -släckare. Bra tillfällen för årlig kontroll är exempelvis på europeiska 112-dagen 11.2 eller 1.12 på nordiska brandvarnardagen.

Vi svarar gärna på frågor som gäller hur man ska skapa en så brandsäker miljö som möjligt både i hemmet och på arbetsplatsen. Kontakta oss om det är något du undrar!

Räddningsverket

Räddningsverket, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 8
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.