Besvär mot beslut om stadsplaneförslag

Efter att stadsarkitekten / stadsstyrelse / fullmäktige godkänt ett stadsplaneförslag och beslutet justerats är besvärstiden 30 dagar. Besvär kan då lämnas av alla som anser sig berörda.

Planförslaget och beredningen finns även på stadens hemsida under rubriken pågående stadsplanering. Frågor gällande förslaget besvaras av stadsarkitekten och planarkitekten.

Besväret riktas till Ålands Förvaltningsdomstol och inlämnas till:
Ålands Förvaltningsdomstol, PB 31, 22101 Mariehamn.

Staden ger sitt utlåtande om planförslaget och planprocessen till domstolen.

Ålands Förvaltningsdomstols beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från dagen för delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.

Planarkitekt

Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.