Barnets lärlogg i barnomsorgen

Då barnet börjar i daghemsverksamheten påbörjas en lärlogg för barnets utveckling och lärandeprocesser. Syftet med lärloggen är systematiskt dokumentera barnets utveckling och lärande.

Dokumentationen kopplas till verksamhetens mål och lärområden i läroplanen för barnomsorgen. Dokumentationen följer med barnet genom barnomsorgen. Landskapsregeringen har 21.06.2023 gett ut anvisningar om lärloggen i form av en mall som kommunerna utgår ifrån. 

Barnets utveckling och lärandeprocesser ska sedan med hjälp av lärloggen följas upp minst en gång per år i samband med ett utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Under samtalet får vårdnadshavare möjlighet att framföra sina synpunkter, vilka noteras i lärloggen. Innan samtalet bereds vårdnadshavare möjlighet att ta del av det som kommer att diskuteras. I samband med utvecklingssamtalet ska också barnet ges möjlighet att uttrycka sig och sina synpunkter, beaktandes barnets ålder. 

För varje barn inom barnomsorgen som fått ett beslut om specialpedagogiskt eller mångprofessionellt stöd ska sedan de särskilda stödinsatserna utformas och sammanfattas i en individuell plan för stöd för utveckling och lärande, SUL, som dokumenteras i lärloggen för barnets utveckling och lärandeprocess. 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.