Barnets lärlogg i barnomsorgen

För att kunna följa barnets utveckling dokumenteras från och med höstterminen 2022 barnets lärande i barnomsorgen i en lärlogg. Syftet med lärloggen är systematiskt dokumentera barnets utveckling och lärande. Barnet och hens vårdnadshavare är delaktiga i barnets lärandeprocesser genom regelbundna utvecklingssamtal.

Landskapsregeringen beslöt 13.9.2022 att ge ut anvisningar om lärloggen i form av en mall. Du kan läsa anvisningen i sin helhet här. Anvisningarna om lärloggen ska utvärderas av landskapsregeringen under 2023.

För att kunna följa varje barns utveckling och lärande ska det finnas dokumentation för alla barn i daghemsverksamheten inom barnomsorgen. Dokumentationen analyseras utifrån vilka möjligheter det enskilda barnet får för att kunna utvecklas och lära.

Då barnet börjar i daghemsverksamheten påbörjas en lärlogg för barnets utveckling och lärandeprocesser, där barnets samlade pedagogiska dokumentation sparas och kopplas till verksamhetens mål och lärområden i läroplanen för barnomsorgen. Dokumentationen följer med barnet genom barnomsorgen. 

När dokumentationen sker kontinuerligt och systematiskt är det möjligt att följa och analysera hur verksamheten stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande. När varje barns möjligheter till utveckling synliggörs går det att utvärdera hur man i verksamheten arbetar mot målen i läroplanen. Barnet ska också själv ha möjlighet att kunna gå tillbaka och se över sin lärandeprocess.

Regelbundna utvecklingssamtal 

Barnets utveckling och lärandeprocesser ska med hjälp av materialet i lärloggen följas upp minst en gång per år i samband med ett utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare. Under samtalet får vårdnadshavare möjlighet att framföra sina synpunkter, vilka noteras i lärloggen. Innan samtalet ska vårdnadshavare beredas möjlighet att ta del av det som kommer att diskuteras. 

Inför och under förundervisningsåret kartlägger speciallärare i barnomsorg barnets utveckling och lärande för att identifiera eventuellt behov av stöd och/eller extra utmaningar. Detta noteras i lärloggen. 

Skapad 4.11.2022 11:02
Publicerad 4.11.2022 11:22
Uppdaterad 4.11.2022 11:25

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.