Byggnadsskydd

Skyddet av det åländska kulturarvet när det gäller byggnader sker på detaljplanerat område med stöd av plan- och bygglagen för landskapet Åland. Byggnaden K-märks genom detaljplanläggning.

När ett skydd inte är möjligt eller när ett fortsatt bevarande av byggnaden inte i tillräcklig grad kan säkerställas med stöd av plan- och bygglagen kan på detaljplanerat område landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse tillämpas och skyddet regleras i skyddsföreskrifter.

Utöver det kan kyrkliga byggnader som fyller kyrkolagens skyddskriterier, bl.a. byggnader äldre än 100 år, skyddas med stöd av kyrkolagen.

K-märkta hus

Om du äger ett K-märkt hus är det stadsplanen för din tomt som reglerar vad du får göra och vilka byggnadsmaterial som är lämpliga, samt när du ska kontakta byggnadsinspektionen. De flesta K-märkningar gäller exteriören vilket innebär att speciellt fasaden mot gata och gavelfasaderna inte får förändras.

K-märkning kan enbart ske genom en stadsplaneändring. Om stadsplaneändringen innebär att husets byggnadsrätt avlyfts är planändringen avgiftsfri.

Stadsarkitektkansliet står gärna till tjänst med information och råd när olika åtgärder planeras för K-märkta och äldre byggnader i Mariehamn.

Stadsarkitektkansliet har tagit fram publikationen "Att förvalta ett gammalt hus" som finns till försäljning hos Ålands Museum, Mariehamnsmuséet, Mariehamns Bokhandel och Lisco Bok & papper.

Mariehamns stads stadsbildsbidrag kan sökas vid underhåll eller reparation så att kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt eller annan för allmänheten värdefull bebyggelse inom Mariehamn bevaras för framtiden.

Planläggningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.