Händer formar ett hjärta med hav i bakgrunden

Stadens miljö- och klimatarbete

Mariehamns stad är sedan den 24 januari 2011 en miljöcertifierad kommun enligt ISO14001.

Stadsfullmäktige har godkänt ett miljöprogram för perioden 2019-2030. Det nya miljöprogrammet har tagits fram utifrån FN:s 17 globala mål och Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Programmet gäller verksamheter som staden kontrollerar, det vill säga stadens egna förvaltning med beslutande organ samt stadens dottersamfund. 

Miljöprogrammet har fyra strategiska områden, en riktgivande miljöpolicy och fem miljömål. Till målen finns kopplade indikatorer vilka används för att följa upp förverkligandet av målen. Stadens miljöarbete följer ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001.

Ett av stadens miljömål är att klimatbelastningen ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2002, hittills har vi minskat utsläppen med 70 procent! För att veta om vi når våra miljömål så gör vi en årlig uppföljning genom ett hållbarhetsbokslut. Där beskriver vi kortfattat vad målen innebär, om vi når dem och de indikatorer vi använder för att följa utvecklingen.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.