Rönnbergs torg (1154)

Staden har initierat en stadsplaneändring för Rönnbergs torg för att möjliggöra en framtida utveckling och exploatering av det centrumnära området.

Målet är att omvandla Rönnbergs torg till ett attraktivt område med både verksamheter och bostäder. Med sin stadsnära placering ska området kombinera stadsmässighet med maritim karaktär och förstärka kopplingen mellan stadens centrum och strandområdet. Samtidigt stärks stadens identitet som en unik maritim småstadsmiljö. Projektet följer visionen för 2040 genom att bidra till att Mariehamn kan erbjuda invånarna en hög livskvalitet i en maritim miljö samt öka stadens attraktivitet för inflyttning, turism och företagande.

Förändringen innebär att ett allmänt parkeringsområde ändras, i huvudsak till bostadsvåningshustomter.

Planläggningsenhetens bedömning är att den sökta ändringen behandlas som en komplex planprocess då påverkan på stadsbilden har större verkan. Planeringen följer generalplanen förutom vad gäller exploateringstalet.

Samrådsmöte hölls 18 april 2024. Vid samrådsmötet kunde man vara med och påverka och lämna synpunkter på planförslaget. 

Planprocessen (komplex)

Checkruta grönEtt stadsplaneutkast tas fram
Checkruta grönStadsplaneutkastet behandlas av stadsmiljönämnden
Checkruta grönKallelse till samråd skickas ut 
Checkruta grönSamrådsmöte  Här kan du påverka och lämna synpunkter
Checkruta grönInkomna synpunkter registreras
Checkruta grönFramtagning av stadsplaneförslag
Stadsplaneförslaget behandlas av stadsmiljönämnden. Här är processen nu
Checkruta tomStadsplaneförslaget godkänns av stadsstyrelsen
Checkruta tomFörslaget ställs ut i 30 dagar av stadsstyrelsen - Här kan du lämna anmärkningar
Checkruta tomStadsplaneförslaget godkänns av stadsfullmäktige
Besvärstid i 30 dagar - Besvär kan lämnas in till Ålands förvaltningsdomstol
Checkruta tomPlanen träder i kraft om inte besvär inlämnats

Dominicus Björkstam

Stadsarkitekt
Planläggningsenheten, stadsmiljösektorn
Telefontid till stadsarkitekten: tisdagar och torsdagar kl. 13-15.00. Vid brådskande ärende lämna ringbud till växeln.

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.