Stadsledning

Stadsledningens uppgift är att ta hand om beredning och verkställighet av beslut i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. De ansvarar för den strategiska ledningen av stadens verksamhet, koordinering av verksamheten samt att samarbetet och samordningen mellan de olika förvaltningarna fungerar effektivt.

Stadsledningen består av tre staber; förvaltning, utveckling och HR. Staberna bistår stadsdirektören och ledningsgruppen i arbetet med att leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, externa relationer och miljöfrågor.

Ledningsgruppen för Mariehamns stad består av bildningschef, infrastrukturchef, stadsmiljöchef, kultur- och fritidschef, äldreomsorgschef, kanslichef, bitr. kanslichef, personalchef och stadsdirektör. 

Stadsdirektören är underställd stadsstyrelsen och utses av stadsfullmäktige för en sjuårsperiod. Stadsdirektör Arne Selander tillträdde sin tjänst 1.1.2022 och leder stadens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet samt stöder det politiska arbetet.

 

Skapad 16.2.2021 12:46
Publicerad 16.2.2021 12:46
Uppdaterad 29.9.2023 15:48

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.