en man sittandes i styrelserummet
Stadsdirektör Arne Selander

Stadsledning

Stadsledningen består av tre staber; förvaltning, utveckling och HR. Staberna bistår stadsdirektören och ledningsgruppen i arbetet med att leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, externa relationer och miljöfrågor.

Stadsledningens uppgift är att ta hand om beredning och verkställighet av beslut i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. De ansvarar för den strategiska ledningen av stadens verksamhet, koordinering av verksamheten samt att samarbetet och samordningen mellan de olika förvaltningarna fungerar effektivt.

Stadsdirektör

Stadsdirektören är underställd stadsstyrelsen och utses av stadsfullmäktige för en sjuårsperiod. Stadsdirektör Arne Selander tillträdde sin tjänst 1.1.2022 och leder stadens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet samt stöder det politiska arbetet.

Emma Dahlén vikarierar för Arne Selander från och med den 16.5.2024.

Stadens ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Mariehamns stad består av stadsdirektören, förvaltningscheferna för bildningssektorn, stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn, äldreomsorgssektorn och stadsledningens kanslichef, biträdande kanslichef, HR-chef, utvecklingschef samt infrastrukturchefen. 

Stadsledningen

Stadsledningen

Arne Selander

Stadsdirektör
Mariehamns stad

Emma Dahlén

Kanslichef/Vikarierande stadsdirektör
Stadsledningen

Mika Hakosalo

Utvecklingschef
Stadsledningen

Sari Hautamäki

HR-chef
Stadsledningen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.