Stadsledning

Stadsledningens uppgift är att ta hand om beredning och verkställighet av beslut i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. De ansvarar för den strategiska ledningen av stadens verksamhet, koordinering av verksamheten samt att samarbetet och samordningen mellan de olika förvaltningarna fungerar effektivt.

Stadsledningen består av stadskansliet, finanskansliet och personalkansliet under ledning av stadsdirektören. Kanslierna bistår stadsdirektören och ledningsgruppen i arbetet med att leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, externa relationer och miljöfrågor.

Ledningsgruppen för Mariehamns stad består av förvaltningens bildningschef, infrastrukturchef, kultur- och fritidschef, äldreomsorgschef samt stadsledningens finanschef, kanslichef, personalchef och stadsarkitekten.

Stadsdirektör

Stadsdirektören är underställd stadsstyrelsen och utses av stadsfullmäktige för en sjuårsperiod. Stadsdirektör Arne Selander tillträdde sin tjänst 1.1.2022 och leder stadens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet samt stöder det politiska arbetet.

Stadskansli

Stadskansliet ansvarar för allmän service till förvaltningen, ärendeberedning och verkställighet, organisationsutveckling, marknadsföring, extern och intern kommunikation och utveckling av stadens image.

Kansliet hand även om juridiska och allmänna utredningar för stadsstyrelsen, dokumentförvaltning, telefonväxel och reception, stadens representation, externa relationer och internationella kontakter, uppgifter som gäller allmänna val, centrala post- och vaktmästarfunktioner, näringslivsfrågor, turism och evenemang, miljöledning, miljökontroll, bevakning av stadens intressen i externa miljöärenden, uppföljning av att miljöaspekterna omhändertas samt stadens miljöredovisning.

Finanskansli

Finanskansliet svarar för beredningen av stadens budget, uppföljning och verksamhetsberättelse, finansstatistik, koncernredovisning, skatter och landskapsandelar, stadens upplånings- och placeringsverksamhet, förvaltningsövergripande upphandlingar, stadens centrala bokföring, bokslut, kontoplan och redovisningar.

Vidare har finanskansliet hand om skötseln av stadens betalningsrörelse och likviditetsplanering, momsredovisning, skötseln samt arkiveringen av stadens värdepapper, lånehandlingar och bokföringsunderlag samt övervakningen av landskapsbidrags- och låneärenden.

Personalkansli

Personalkansliet svarar för strategiska och övergripande arbetsgivar- och personalarbetet, samordning av stadens personal- och lönepolicy, beredning av personalärenden, post- och vaktmästarfunktionen, kost- och lokalservice, kompetensutveckling, arbetarskyddsverksamhet, personalhälsovård, personalservice och arbetsplatsdemokrati, förhandlingar, upprätthållandet av personalplan samt sysselsättningsstöd.

Därtill svarar kansliet för uträkning och bokföring av löner och arvoden, upprätthållande av matrikel, beredning och verkställighet av avlönings- och anställningsvillkor samt personförsäkringar.

 

Skapad 16.2.2021 12:46
Publicerad 16.2.2021 12:46
Uppdaterad 10.1.2023 14:50

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.