Rätt till barnomsorg

Alla barn har rätt till barnomsorg från ingången av den kalendermånad barnet fyller nio månader till dess att läroplikten inleds.
Det är ändå viktigt att komma ihåg att vårdnadshavare inte kan lyfta föräldrapenning och nyttja en barnomsorgsplats för barnet samtidigt. Syskon som familjen inte lyfter föräldrapenning för, har subjektiv rätt till sin barnomsorgsplats.

Från 1.8.2022 är de tidigare begränsningarna gällande barnets rätt till barnomsorg borttagna. Det spelar inte längre någon roll om en vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande. Rätten till barnomsorg är barnets, och familjen väljer om de vill använda heltids-, deltids-, eller halvtidsplats för barnet. 

Rätten till daghemsverksamhet gäller i den utsträckning det är förenligt med barnets bästa. Endast i särskilda fall kan det anses förenligt med barnets bästa att vistas i daghemsverksamhet längre än 10 timmar per dygn eller 200 timmar per månad. 

Alla barn som enligt lagen är berättigade till barnomsorg beviljas barnomsorgsplats. Handläggningstiden är 2 veckor upp till fyra månader. Om du brådskande behöver barnomsorg på grund av arbete eller studier handlägger vi din ansökan inom två veckor.

Vissa undantag

Om en vårdnadshavare lyfter hemvårdsstöd kan man inte samtidigt nyttja en barnomsorgsplats för barnet. 

Om du som vårdnadshavare lyfter hemvårdsstöd och erhåller syskontillägg till hemvårdsstödet finns dock begränsningar. Barnet har endast rätt att nyttja en halvtidsplats om barnet fyllt tre år och barn under tre år har inte rätt till barnomsorg.

Skiftesbarnomsorg beviljas endast på grund av arbete eller studier.

Du kan läsa intagningsprinciperna för Mariehamns barnomsorg för att få reda på vilka regler som gäller för rätt till barnomsorg, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Uttag av föräldrapenningsdagar

Den nya familjeledighetsreformen innebär att uttaget av föräldrapenningsdagar är mer flexibelt.  Föräldrapenningsdagar kan tas ut tills barnet fyller två år. Föräldrapenningsdagar kan finnas kvar att ta ut då barnet börjar i barnomsorgen. Du kan läsa om rätten till familjeledigheter på FPA:s hemsida. 

Vid uttag av föräldrapenningsdagar får inte en beviljad barnomsorgsplats nyttjas. Vid uttag av föräldrapenningsdagar har barnet rätt till samma barnomsorgsplats under en sammanhängande tid om högst 13 veckor.

Avgift uppbärs inte vid uttag av föräldrapenningsdagar förutsatt att det meddelats skriftligen till Bildningskansliets e-post bildning@mariehamn.ax. Regelbundet uttag av föräldrapenningsdagar ska meddelas senast två veckor före den första föräldrapenningsdagen tas ut. Ett uttag om mer än 5 föräldrapenningsdagar i följd ska meddelas senast sex veckor före perioden inleds.

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.