Uppfylla lagar och andra krav

För att kunna uppfylla de lagar som är relevanta för stadens verksamhet är det viktigt att ha rutiner som säkerställer att de följs. Rutinerna skall ligga i linje med de krav på tillgänglighet till och efterlevnad av lagar och andra krav som den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 kräver.

Stadens miljöpolicy fastslår bland annat att miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och det är självklart att vi ska uppfylla lagar och krav som berör vår verksamhet.

Begreppet "Andra krav" härstammar från miljöledningssystemens begreppsvärld. Då i första hand ISO 14 001. Denna standard ställer nämligen krav på att man, utöver att man ska ha tillgängligt och efterleva lagar och andra miljörelaterade regelverk, även uppfyller motsvarande för vad som definieras som andra krav. Exempelvis branschstandarder, myndigheters allmänna råd eller andra likartade dokument.

Laglista

Idag finns det en mängd lagar och förordningar beträffande miljö. Som stöd för att vi ska kunna följa miljölagstiftning och andra krav har stadskansliet tagit fram en laglista, vilken beskriver relevanta lagkrav för stadens olika förvaltningsenheter och bolag.

Miljösamordnaren ansvarar för att uppdatering av miljölagstiftning införs i laglistan och att berörda förvaltningsenheter och bolag informeras när ändringar har utförts. För eventuella frågor eller förslag till förändringar kontakta miljösamordnaren.

Stadens miljöledningssystem är nätbaserat. Det innebär att utskrifter är kopior som inte är styrande. Om du skriver ut ett dokument, stäm av utgåvan mot originalet varje gång du använder dokumentet.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.